Informatie

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


stOl

stOl staat voor Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen. Het is een overheidsorgaan, dat de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vaststelt. Ook VOB is vertegenwoordigd in het stOl-bestuur. Aan het roer van stOl staat een onafhankelijke voorzitter. De ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemen deze voorzitter. Momenteel is dat Paul Broekhoff, de directeur van Bibliotheek Den Haag. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken. De voorzitter heeft de bevoegdheid om een bindend tariefbesluit te nemen (bijvoorbeeld als de partijen in stOl er onderling niet uitkomen). Het bestuur van…


Leenrecht

Auteurs van werken die bibliotheken uitlenen, hebben vaak recht op een vergoeding. Die vergoeding noemen we leenrecht. Maar wat is dat ook alweer? Het leenrecht is: ‚Äėhet recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken‚Äô. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Maar ook andere (publiek toegankelijke) bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Billijke vergoeding Openbare bibliotheken hoeven van tevoren geen toestemming te vragen aan rechthebbenden, om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen. Daar tegenover staat wel dat zij een billijke vergoeding moeten ontvangen.…


Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen¬†stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.  Leenvergoedingen De tarieven voor leenvergoedingen worden elk jaar opnieuw vastgesteld binnen de StOL. Opgave Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt¬†Stichting Leenrecht¬†(SL) drie categorie√ęn: primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening; betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd; en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging. Telt jullie bibliotheekorganisatie verlengingen als een nieuwe uitlening? Dan ben je ook over deze uitlening een leenvergoeding verschuldigd. Telt jullie bibliotheekorganisatie een verlenging als een echte verlenging? Dan ben…


StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  De VOB onderhandelt in deze stichting namens de aangesloten leden. Bestuur In het bestuur van de¬†StOL¬†zijn rechthebbenden via¬†Stichting Leenrecht¬†en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.…Nieuws

Foto bijeenkomst
01:53

Terugblik alv 8 juli 2020


Op 8 juli is onze algemene ledenvergadering gehouden met als primeur de mogelijkheid voor leden de alv ook online bij…

Lees meer
Infographic
00:34

Tarieven leenvergoedingen vastgesteld


In de vergadering van september heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) geen overeenstemming bereikt over een tarief voor de leenvergoedingen…

Lees meer
Infographic
00:35

Extra StOL vergadering: opnieuw geen tarief


Op 11 september was een extra bestuursvergadering van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) over de tarieven leenvergoedingen. Opnieuw kwamen de…

Lees meer
Infographic
00:15

"Leenrecht onder de loep"


Deze week is het onderzoek "Leenrecht onder de loep" verschenen.  Het rapport¬†wordt besproken in de september-vergadering van Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen…

Lees meer

Kiosk

Leenrecht onder de loep