De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s) en de landelijke organisaties.

De VOB verenigt onze branche van openbare bibliotheken. Openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers – waarvan er 3,7 miljoen lid zijn – en alle scholen. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische waarde van bibliotheken is groot met meer dan 100 miljoen bezoeken (fysiek en digitaal). 7.542 mensen (4400 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet circa 500 miljoen euro om.

Missie

De VOB behartigt de belangen van haar leden, de openbare bibliotheken in Nederland. Daarnaast neemt de vereniging verantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen.

De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal zodat in onze samenleving iedereen toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau.

The Association of Public Libraries of the Netherlands

The Association of Public Libraries of the Netherlands (VOB) consists of more than 160 members, a board and a bureau. Together we work on the common interests of public libraries, the provincial support organizations (POIs) and the national organizations. The VOB unites our public libraries industry.

Public libraries provide services to around six million users – of which there are 3,7 million members – and all schools. The social, cultural, educational and economic value of libraries is large with more than 100 million visits (physical and digital). 6,700 people (4000 fte) have a job in the public library. Our industry converts around 500 million euros.

Mission

The VOB serves interests on behalf of its members, the public libraries in the Netherlands. In addition, the association takes responsibility for the functioning of the network of library services.

The VOB is a branche asssociation that acts responsibly, flexibly and demand-driven as a stakeholder, contracting party, service provider, meeting place and employers organization. Strengthening the social role of members is central so that in our society everyone has access to good information and opportunities to develop themselves, at every level.