Lees verder
Op 1 juli 2016 treedt in werking de Wet Huis van de klokkenluiders.

Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen dan wettelijk verplicht worden een interne meldregeling te hebben.

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot 1 juli 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen.

Instemming

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

Meldregeling

De meldregeling is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak te stellen, zonder dat ze meteen voor hun baan hoeven te vrezen.

Het verschil tussen de meldregeling en de interne klachtregeling is dat het bij die laatste vooral om klachten gaat in de directe omgeving van de werknemer. Denk aan intimidatie door een leidinggevende, het niet naleven van veiligheidsprotocollen door collega’s of onenigheid over een oordeel van de bedrijfsarts.

De meldregeling (tools) richt zich op misstanden met een maatschappelijk belang waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Denk aan fraude, corruptie of het nemen van besluiten die gevaar vormen voor het milieu of de volksgezondheid.

WOR

De Wet op de ondernemingsraden wordt ook gewijzigd om de OR instemmingsrecht te geven voor de vaststelling van de meldregeling. Volgens onze cao heeft een PVT in kleinere organisaties dezelfde rechten als de OR. Belangrijk is erop te wijzen dat dit niet betekent dat werkgevers met minder dan 50 werknemers nu ook een klokkenluidersregeling moeten vaststellen.