Lees verder
Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, zijn in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW) diverse stappen gezet die moeten leiden tot een betere arbeidsmarktpositie van veel werkenden in deze sector.

Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

Uit rapporten van onder andere de SER en de Raad voor Cultuur bleek eerder dat het slecht gesteld is met de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in deze sector met een hoog percentage zzp’ers zijn tol geëist. Makers en belangenorganisaties maken zich al ruime tijd zorgen over de duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden in de sector.

Om het tij te keren hebben de belangenorganisaties zich verenigd, zoals met de Fair Practice Code en honorariumrichtlijnen voor kunstenaars. Een brede Arbeidsmarktagenda, voor de gehele culturele en creatieve sector (zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd), ondersteunt dit proces.

Duurzame Arbeidsmarktagenda

Tweeëntwintig verenigingen (beroepen- en belangenverenigingen van alle werkenden, makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers) hebben hun krachten gebundeld om de eenheid onder werkenden te vergroten en hun sociaaleconomische positie te verbeteren. Belangrijk gezamenlijk streven is een duurzame Arbeidsmarktagenda.

De problemen in de culturele en creatieve sector zijn niet uniek. Schijnzelfstandigheid, korte contracten en lage tarieven spelen ook in andere sectoren een rol. De collectieve aanpak van de arbeidsmarktagenda voor de culturele sector kan daar als inspirerend voorbeeld dienen.

Deel kennis en menskracht personeelszaken

Tijdens de werkconferentie gingen verenigingen in gesprek met deelnemers over de thema’s uit de Arbeidsmarktagenda. De VOB is aanjager van het thema “Deel kennis en menskracht personeelszaken” en had een eigen tafel op de conferentie. Het gesprek ging over het stimuleren van goed werk- en opdrachtgeverschap door meer kennisdeling en samenwerking te organiseren tussen HR-afdelingen van instellingen in de sector.
Een mogelijk instrument dat de sector hiervoor kan inzetten, is een ‘Digitaal platform arbeidsvoorwaarden cultuur’. Dit digitale cao-instrument ondersteunt HR-medewerkers in de sector door een overzicht te geven van alle arbeidsvoorwaarden in de cultuursector. Daarnaast wordt op het platform een plek gecreëerd ten behoeve van verdere kennisdeling. Doel hiervan is om het kennisniveau te vergroten en actueel te houden door een besloten netwerkomgeving te bieden waar je niet alleen ervaringen en kennis uit kunt uitwisselen, maar ook suggesties kan vinden over te volgen cursussen, opleidingen en beschikbare HR-instrumenten.

HR-kennisdeling

De AWVN heeft voor het aanjaagpunt van de VOB de opdracht gekregen om inzichtelijk te maken wat er nodig is aan mensen en middelen om het platform tot stand te brengen en op de lange termijn goed te laten functioneren. Tijdens de Werkconferentie heeft de AWVN bij de deelnemers geïnventariseerd wat zij denken te halen en brengen op een dergelijk platform.
Conclusie is dat deelnemers een platform waardevol vinden, maar dat persoonlijk contact belangrijk blijft. Het organiseren van (regionale) HR-bijeenkomsten voorziet duidelijk in een behoefte. Ook moet de HR-kennisdeling niet beperkt blijven tot de sector. Good practices van buiten de culturele- en creatieve sector zijn waardevol om te delen.

Mirjam van Zaalen (projectleider Landelijk HR-netwerk Openbare Bibliotheken) gaf een presentatie over de mogelijkheden van een nieuw digitale HR-platform.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Arbeidsmarktagenda op Kunsten’92.nl.

Download de ‘Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector‘.