Lees verder

In 2015 zijn wij binnen de vereniging begonnen met een herpositionering van de VOB. Met vier nieuwe bestuursleden, een nieuwe voorzitter, en een nieuwe directeur is begin juli een frisse start gemaakt door ons bestuur en bureau.

Tijdens een 24-uurs sessie hebben onze bestuursleden en directie over de positionering van onze vereniging gesproken. Ze stelden een aantal thema’s vast voor onze lobby die komende jaren belangrijk zijn.

Verder met de uitvoering Wsob

In 2017 zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tussentijdse evaluatie van de bibliotheekwet (Wsob) opleveren aan het parlement, een zogenaamde midterm review. De Wsob bevat een kunstmatige scheiding tussen digitaal en fysiek lidmaatschap. Binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen geeft deze scheiding onduidelijkheid over de rolverdeling. Is de digitale kant van de openbare bibliotheek een eerstelijnsvoorziening? Of onderdeel van de diensten van de lokale bibliotheek? Onze vereniging pleit ervoor dat er een ‘blended’ situatie ontstaat waar fysieke en digitale bibliotheek niet meer los van elkaar te zien zijn. Wij willen dat bibliotheekklanten het uitgangspunt zijn en willen deze weeffout in de wet repareren. Met het oog op de tussentijdse evaluatie is het van belang om een helder standpunt te formuleren over de werking van de wet in deze blended omgeving.

Leenrecht mogelijk voor e-books

De uitkomst van de proefprocedure e-books en leenrecht wordt uitgewerkt in hanteerbare modellen. Onze vereniging neemt hiertoe het initiatief om met de relevante partners uitwerkingen te maken; de Stichting Onderhandelingen Leenrecht (StOL), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de KB-Inkoopcommissie en de Stichting Leenrecht zijn daarvoor de eerste partijen. Hiervoor onderhouden wij contacten met de relevante ministeries, waaronder de ministeries van OCW, Economische Zaken en Veiligheid & Justitie.

Werkgeverszaken

De sociale partners zijn met elkaar in gesprek in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) over aanpassingen in de cao en de vernieuwingsagenda in het sociaal contract. Ons bestuur onderschrijft de modernisering van de bestaande cao. Daarbij zijn onder andere over de flexibilisering van de werktijden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderwerp van gesprek. De VOB en SPN onderzoeken nut en noodzaak van het opzetten van een P&O netwerk van professionals in onze branche, dat hierbij een rol kan spelen. Met Cultuurconnectie en alle betrokken vakbonden werken wij de wens tot samenvoeging van cao OB en cao Kunsteducatie verder uit.

Pensioenregeling

Onze branche heeft een eigen pensioenregeling waarvan de uitvoering bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) ligt. Ons pensioenfonds staat er op dit moment financieel relatief goed voor. Het POB en de sociale partners in het COAOB onderzoeken samen of het pensioenfonds toekomstbestendig is. Wij verwachten de resultaten van dit onderzoek eind 2016.

Positionering van onze vereniging

Niet alleen de positionering van onze bibliotheken als (basis)voorziening voor permanente, persoonlijke ontwikkeling staat de komende jaren centraal. Ook gaan we sterker inzetten op de positionering van de vereniging als belangenbehartiger. De Vereniging van Openbare Bibliotheken is een betrouwbare partner voor organisaties met wie wij samen de rol van de ‘nieuwe bibliotheek’ in het maatschappelijk middenveld gaan vormgeven.
Wij zoeken samenwerking op landelijk niveau met o.a. welzijnsorganisaties, het onderwijs, UWV, sociale dienst, ngo’s, cultuurorganisaties, woningcorporaties, contentleveranciers, vrijwilligers en  cliënten/taalambassadeurs en vluchtelingenorganisaties. Het bestuur en bureau blijven natuurlijk ook onze belangen actief behartigen bij de politiek op landelijk niveau, zowel inhoudelijk als financieel, met ministeries, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en IPO (Interprovinciaal Overleg).