Lees verder
Onze leden en bestuur ontmoeten elkaar op dit moment weinig. Een vereniging bloeit als er uitwisseling is tussen leden, bestuur en bureau. Dat kan beter bij onze Vereniging. Daar gaan we aan werken.

In mei 2017 bent u weer van harte welkom op de regiobijeenkomsten die we gaan organiseren onder andere over werkwijze van onze vereniging, evaluatie Wsob, certificering, en lokale belangenbehartiging in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Werkwijze vereniging

Ons bestuur van de VOB stelt vast dat vaker samenkomen belangrijk is voor onze leden n.a.v. het ledenonderzoek 2016.

Ook is uit dit onderzoek gebleken dat onze leden van gelijke omvang vaak dezelfde problemen ervaren en dezelfde zienswijze hebben. Op basis hiervan heeft ons bestuur de gedachte ontwikkeld om u, de leden, in te delen naar secties, die minimaal twee maal per jaar bij elkaar komen. Daarnaast kunnen we met elkaar tijdelijke commissies vaststellen voor overkoepelende of actuele onderwerpen.
Op de regiobijeenkomsten die we in mei organiseren, leggen wij dit voorstel aan u voor om zo in de ledenvergadering van juni vast te kunnen stellen of en hoe we dit gaan doen.

Certificering

Op 31 december 2017 eindigt de derde certificeringsronde voor openbare bibliotheken. Inmiddels is een regiegroep ingesteld, bestaande uit SCOB, VOB, VNG, KB en de Cultuurconnectie, die een projectvoorstel ontwikkelt voor certificering na 1 januari 2018.
Daarnaast hebben de POI’s en Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven zich aangemeld om deel te nemen aan het certificeringsstelsel. Met een, nog in te stellen, werkgroep en stuurgroep worden dit jaar in het land ideeën en wensen opgehaald en verder uitgewerkt. Uitgangspunt is een flexibel en modulair systeem.

Het bestuur heeft ingestemd met deze werkwijze. Op de komende regiobijeenkomsten is certificering een belangrijk bespreekpunt.

Vertegenwoordiging

Het bestuur gaat dit jaar de banden versterken met bestuursleden die in diverse vertegenwoordigingen zitten namens of op voordracht van de VOB.

In het bestuur Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) vindt een verschuiving plaats. Bestuurslid Rob Pronk verschuift van de sectie werkgevers naar de sectie gepensioneerden (vacature). Hierdoor ontstaat een vacature voor de werkgevers. Het VOB bestuur gaat op korte termijn haar jaarlijkse gesprek met het werkgeversdeel uit het POB bestuur voeren om over beide onderwerpen te overleggen.

In het bestuur van de Stichting NBD zitten vier leden op voordracht van de VOB. Inmiddels is daar een vacature ontstaan. Ons bestuur heeft ingestemd met het voorstel van het NBD Biblion bestuur om deze vacature niet in te vullen tot er meer duidelijkheid is over de positionering en de governance van de NBD.

Benoeming

In het bestuur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) zitten twee bestuursleden op voordracht van de VOB. Els Brons is per 1 januari 2017 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn van vier jaar.