Lees verder

Het functiewaarderingssysteem OB | KE (fuwa-systeem OB | KE) is door Leeuwendaal opgeleverd. Het fuwa-systeem OB/KE omvat alle functies die op dit moment voorkomen in de beide branches.

In totaal zijn er 52 functieprofielen (generieke normbeschrijvingen) opgenomen en een conversietabel.

Cao

In de cao OB wordt het volgende over de functiewaarderingen opgenomen:

  • functiematrix OB/KE;
  • inschaling van de functies in de salaristabel;
  • conversietabel
  • salarisgarantieregelingen;
  • een procedure bezwaar en beroep;
  • implementatieprocedure;
  • en de implementatietermijn.

De 52 generieke functieprofielen (Functiehuis OB | KE) worden niet integraal opgenomen in de cao, maar maken er wel onderdeel vanuit. Er wordt naar verwezen. Het Functiehuis is beschikbaar bij de VOB en/of de werkgever.

Functieprofielen

Het Functiehuis OB | KE omvat alle functies die op dit moment voorkomen in de beide branches. In totaal zijn er 52 functieprofielen opgenomen. Niet iedere organisatie kent natuurlijk alle functies; elke organisatie maakt een keuze uit de functieprofielen van voor hen, relevante functies. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de bestaande actuele functieprofielen en/of gemaakte onderleggers.
Voor een zorgvuldige en soepele overgang is het dus van het grootste belang dat deze klaar zijn vóór de start van de implementatie.

Naam Functiehuis

Het Fuwa-systeem OB | KE is, zoals steeds gecommuniceerd, een specifiek voor de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie-branches ontwikkelde variant op HR21 van de VNG. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de term HR21 in dit kader nog gebruikt wordt, zodat er geen verwarring kan ontstaan welk instrument bedoeld wordt.

Nieuw functiewaarderingssysteem

Ervaring leert dat veel organisaties die een (nieuw) functiewaarderingssysteem implementeren, gebruikmaken van externe ondersteuning, ondanks de aanwezigheid van handvatten en training van eigen werknemers. Deze ondersteuning is veelal gewenst vanwege capaciteitsgebrek in de organisatie en/ of behoefte aan diepgaand gespecialiseerde kennis en ervaring.

Trainingen

In het eerste kwartaal van 2022 worden daarom twee soorten trainingen aangeboden. Deze trainingen worden verzorgd door Leeuwendaal en zijn bedoeld om kennis op te doen:
• met het werken met het Fuwa-systeem OB/KE;
• van de procedure / werkwijze van de implementatie.
De trainingen hebben een interactief karakter en er wordt volop gewerkt met aansprekende voorbeelden. Daarnaast ontvang bibliotheken ook een starterskit aan.

Een uitgebreidere training is bedoeld voor HR-functionarissen en directeur/bestuurders met een HR-achtergrond. Deze training omvat een grondige kennis van de systematiek van het instrument en van de functieprofielen. Deze training is nodig om de overgang als deskundige met gespecialiseerde kennis te kunnen begeleiden.

De andere training is gericht op overige directies en functionarissen (bijvoorbeeld HR, OR- en PVT-leden) van bibliotheken die het Fuwa-systeem niet zelf implementeren, maar voor wie kennis en inzicht in het Functiehuis OB KE en de werkwijze van de implementatie van belang is in het kader van de uitoefening van hun functie of rol.