Lees verder
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni gaf Willem van Moort (BplusC te Leiden) toelichting op het voorgestelde kwaliteitskader Verder met een verhaal.

Van Moort is voorzitter van de werkgroep die zich in opdracht van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft beziggehouden met een nieuwe aanpak voor de derde certificeringsronde vanaf 2014.

De vele en snelle veranderingen van de afgelopen jaren moeten leiden tot een wezenlijk andere aanpak van de certificering, zo stelt de werkgroep. Het realiseren van toekomstambities zou meer centraal moeten staan dan terugkijken aan de hand van documenten en het voldoen aan kwantitatieve normen. De ALV reageerde genuanceerd op het voorstel.
Enerzijds werd de vraag gesteld of na twee rondes certificering een nieuwe aanpak al gewenst is. Is er niet meer tijd nodig voor gewenning? Ook werden twijfels geuit over het "Verhaal van de bibliotheek", dat als afsluiting van de certificering moet worden opgesteld. Zijn er niet al genoeg verhalen in omloop, heeft iedere bibliotheek niet al een beleidsplan?
Anderzijds was er ook waardering voor de nieuwe opzet. De vele vernieuwingen die worden gerealiseerd in de branche vragen om een nieuwe benadering, om toekomstgericht denken. Ook de vele nieuwe samenwerkingsvormen, zowel tussen gemeenten onderling als tussen diverse organisaties binnen één gemeente, vragen om een meer flexibele aanpak.
Verwarring ontstond er in de vergadering toen bleek dat er ook vanuit het bestuur van de SCOB kritische geluiden zijn over de voorgestelde vernieuwing, ook vanuit de hoek van de VNG. Dat paste niet in het beeld dat het VOB bestuur kreeg in een recent bestuurlijk overleg met de SCOB. Voorzitter Kars Veling constateerde dat de notitie die er nu ligt – en nog slechts ter informatie en peiling werd aangeboden – nog niet op algemene instemming van de leden kan rekenen. Hij zegde toe dat het VOB bestuur in overleg zal treden met het bestuur van de SCOB. Ook het VNG zal hierbij betrokken worden.