Lees verder
De VOB en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben overeenstemming bereikt over de organisatie per 2015 van de inkoop van digitale content voor de openbare bibliotheken.

Het VOB bestuur stemde in zijn vergadering van 21 november 2014 in met een voorstel van de KB dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de VOB Inkoopcommissie. Lees meer over de overeenstemming in het memo ‘Kaders en werkwijze inkoop e-content’ van de KB.

Inkooporganisatie

Door de wettelijke bepalingen en de rol van de KB is verdere professionalisering van de inkooporganisatie voorbereid. Er komt een Inkoopcommissie en een Adviesgroep Voordracht.
De KB Inkoopcommissie telt zes leden:

  • 4 vanuit de openbare bibliotheken;
  • en 2 vanuit de KB.

De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB. De Inkoopcommissie heeft een meer beleidsmatige, kaderstellende en financiële bewakingstaak en geeft de KB bindende opdrachten tot inkoop van e-content.

De Adviesgroep Voordracht volgt het aanbod en de ontwikkelingen in de markt. Mede op basis van marktgegevens en gebruiksgegevens die de KB versterkt. Basis voor de werkzaamheden zijn het landelijk collectieplan en een jaarlijks plan e-content waarmee een gecoördineerd beleid wordt gevoerd. De Inkoopcommissie haalt bij de VOB in de alv’s evaluaties en wensen op, legt het jaarplan e-content daar ter accordering voor en legt ook verantwoording af.

E-content

Met deze afspraken is een goede basis gelegd voor synergie tussen openbare bibliotheken en de KB waar het gaat om een stevige vulling van de digitale infrastructuur. Van de middelen voor e-content wordt 10% benut voor ontsluiting en 10% voor marketing. Daarboven komt er nog een extra impuls voor gratis e-content voor de jeugd.