Lees verder
Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) heeft eind januari een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het algemeen verbindend verklaren (AVV) van de verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA voor de Openbare Bibliotheken. Het AVV-proces duurt ongeveer drie maanden.

De verzamel-cao treedt in werking de eerste van de maand volgend op de datum van de algemeen verbindend verklaring, en heeft geen terugwerkende kracht.

Stichting Private Aanvulling WW en WGA

In de cao Openbare Bibliotheken is in 2015 een protocollaire afspraak (artikel 82) gemaakt waarin sociale partners hebben toegezegd om de duur en opbouw van de WW en WGA te repareren en aan te sluiten bij een landelijke regeling. Die is er nu in de vorm van een verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Het landelijke uitvoeringsorgaan is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Meer informatie vindt u in de pdf ‘Informatie cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA‘.