Lees verder
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 juli 2018 de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) voor de sector (semi) publieke dienstverlening algemeen verbindend verklaard.

De Stichting PAWW heeft 1 september als ingangsdatum voor deze cao vastgesteld.

In werking

Werknemers met een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering maken mogelijk na afloop van de wettelijke uitkering aanspraak op de PAWW. Een werknemer uit de bibliotheekbranche kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering indien zijn werkloosheidsuitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan op of na 1 september.  Stichting PAWW toetst of de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Aanvullingsreglement.Raet voert de operationele werkzaamheden ter uitvoering van de regeling uit in naam en opdracht van Stichting PAWW.

Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken is in 2015 een protocollaire afspraak (artikel 82) gemaakt waarin sociale partners hebben toegezegd om de duur en opbouw van de WW en WGA te repareren en aan te sluiten bij een landelijke regeling. Die is er nu in de vorm van een verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Het landelijke uitvoeringsorgaan is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW).

Meer informatie vind je in de pdf ‘Informatie cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA’, SPAWW.nl en in de Staatscourant.