Lees verder

Op 15 februari hebben onze leden het bericht ontvangen dat de VOB zich niet schaart achter de overeenkomst zoals die door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gesloten is met de Belastingdienst.

De VOB onderschrijft de inhoudelijke lijn van de overeenkomst, waarbij de burger ondersteund wordt en de openbare bibliotheken hun maatschappelijke positionering kunnen versterken. De VOB mist wel een gedegen financiële onderbouwing bij de uitwerking van de overeenkomst.

In gesprek

Het bericht van 15 februari leidt tot discussie in de sector en dat hoort bij een levende, actieve vereniging. Er is ruimte voor alle meningen. De VOB heeft steunbetuigingen ontvangen voor haar gekozen standpunt, en ook kritiek. Ons bestuur heeft een tweetal brieven ontvangen waarin door leden zorgen worden geuit over het gekozen standpunt van de VOB. Het bestuur wil met deze leden het gesprek aangaan, want juist binnen een vereniging is dialoog van groot belang. Op korte termijn ontvangen de opstellers en ondertekenaars hiervoor een uitnodiging.

De VOB gaat uiteraard ook het gesprek aan met de KB. Daarin willen we reflecteren op het gelopen proces van onvoldoende afstemming, en willen we afspraken maken over hoe dit in de toekomst te voorkomen. Zodat we met één gezamenlijk geluid naar buiten kunnen treden.

Voor de goede orde, ook als branche onderling horen wij het gesprek te voeren over de wijze waarop collectieve afspraken met de sector gemaakt worden en welke uitgangspunten hierbij leidend zijn. Dit onderwerp maakt deel uit van de agenda voor onze volgende algemene ledenvergadering. En op de komende ledenbijeenkomsten in de regio is er natuurlijk gelegenheid om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.