Lees verder
Stichting PAWW (SPAWW) heeft aangegeven dat de eerder aangekondigde ingangsdatum per 1 juli 2018 van de verzamel-cao voor Openbare Bibliotheken definitief niet zal worden gehaald.

Vertraging 

Alle verzamel-cao’s worden ter visie gelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gedurende drie weken kunnen derden bedenkingen indienen. Tot nu toe heeft SPAWW één bedenking ontvangen voor de verzamel-cao, waarin ook de cao Openbare Bibliotheken zit. Die bedenking sluit aan op recente geluiden vanuit pensioenfondsen. Het komt erop neer dat aanvullingsgerechtigden met een ongekend hoge belastingaanslag te maken kunnen krijgen als gevolg van fiscale bovenmatigheid. Dit kan ontstaan wanneer naast een WGA-uitkering uit de PAWW ook een WGA-hiaatverzekering bestaat. SPAWW lost dit vraagstuk op met een aanpassing in het reglement. Concreet betekent dit dat de verzamel-cao is teruggetrokken en deze maand opnieuw ter visie zal worden aangeboden.

In werking

De verzamel-cao treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van de algemeen verbindend verklaring en heeft geen terugwerkende kracht. SPAWW verwacht dat de verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA voor de Openbare Bibliotheken op 1 september aanstaande van kracht zal zijn. Maar de exacte ingangsdatum kan pas definitief worden vastgesteld wanneer de verzamel-cao door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard is.

Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken is in 2015 een protocollaire afspraak (artikel 82) gemaakt waarin sociale partners hebben toegezegd om de duur en opbouw van de WW en WGA te repareren en aan te sluiten bij een landelijke regeling. Die is er nu in de vorm van een verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Het landelijke uitvoeringsorgaan is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW).

Meer informatie vindt u in de pdf ‘Informatie cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA‘.