Ga door naar hoofdcontent
NieuwsUpdate stand van zaken financiering Informatiepunten Digitale Overheid

Update stand van zaken financiering Informatiepunten Digitale Overheid

Dinsdag 30 augustus 2022

In juni 2022 hebben de KB en de VOB, de bibliotheekdirecteuren gezamenlijk geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Inmiddels zijn we enkele maanden verder en delen we graag opnieuw een nieuwe stand van zaken.

Overheveling subsidie IDO’s naar gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met staatssecretaris van Huffelen voorop, zijn er op gebrand om de continuïteit van het IDO te borgen. Voor de zomer heeft ook premier Rutte tijdens een werkbezoek het belang van het IDO onderstreept. Het kabinet heeft structureel € 20,95 miljoen beschikbaar gesteld voor de IDO’s. Hieruit kwam het bedrag van € 0.83 per inwoner wat voor bibliotheekorganisaties beschikbaar is voor 2022.

Het voornemen is om de voorzetting van deze subsidie op zijn vroegst per 1 januari 2023 via gemeentes aan bibliotheken te laten uitkeren. Hiervoor wordt een specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. Naar verwachting ligt er medio september een eerste uitwerking van deze SPUK waarin de randvoorwaarden voor de subsidieverstrekking aan het IDO worden vastgesteld. Het precieze moment waarop gemeenten de subsidietaak overnemen van de KB en daadwerkelijk gelden gaan uitkeren aan bibliotheken voor de IDO’s is nog niet bekend. De KB houdt er rekening mee dat zij in 2023 nog geheel of gedeeltelijk de uitkering van de gelden aan bibliotheken voor haar rekening zal nemen.

Wat kunnen bibliotheek en gemeenten samen doen?

Veel bibliotheken en gemeenten werken nauw samen om het bereik en daarmee de impact van het IDO verder te vergroten. Samenwerking met lokale partners is hierbij essentieel. Dit vraagt om:

  1. een zorgvuldige overgang van de financiering van de IDO’s van de KB naar gemeenten met oog voor behoud en versterken van de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit;
  2. het bestendigen van het IDO en het aanbod van cursussen voor digitale vaardigheden;
  3. het uitbreiden van het netwerk van IDO’s in iedere gemeente, in samenwerking met lokale partners waarbij de bibliotheek als spin in het web opereert.

In deze brief staat een uitgebreidere toelichting, deze kan tevens gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met de gemeente en lokale partners.

Voor vragen kun je je wenden tot Klaas Gommers (gommers@debibliotheken.nl, 06-46485913) of Mark Deckers (mark.deckers@rijnbrink.nl, 06-22552937).