Lees verder
Meer dan zeventig leden kwamen donderdag 7 december naar onze ledenvergadering in Utrecht. We hebben met elkaar gesproken over onder andere de begroting en jaarplan 2018, verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering, de wijziging van de cao OB en de inkoop van digitale content. 

Begroting en jaarplan 2018

Onze leden stemden in met de begroting en ons jaarplan ‘Onze vereniging, plek voor bibliotheken, in 2018‘ waarbij er nog een aantal waardevolle suggesties werden gedaan voor beide stukken. 

Vernieuwing vereniging

Het voorstel om te gaan werken met themacommissies rondom actuele ontwikkelingen in de branche heeft de goedkeuring van onze leden. De eerste twee themacommissies die worden ingevoerd zijn werkgeverszaken en ICT vanwege de actualiteit en de urgentie van deze twee thema’s in de branche. De commissie ICT zal zich o.a. richten op het landelijke bibliotheeksysteem en de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De commissie werkgeverszaken zal zich vnl bezighouden met arbeidsrelaties. Theo Peeters uit Oosterhout gaf aan blij te zijn met deze nieuwe verenigingsstructuur omdat er op deze manier meer verantwoordelijkheden binnen onze vereniging, bij de bibliotheken wordt neergelegd.

Certificering vanaf 2018

Het nieuwe certificeringskader is aangenomen. Onze leden merkten op blij te zijn met het feit dat de vragen en opmerkingen die voorbij kwamen tijdens de alv van 15 juni en tijdens de regiobijeenkomsten, verwerkt zijn in het nieuwe certificeringskader. Deze vragen gingen vooral over toekomstbestendigheid, aanpassingsvermogen en het nieuwe competentieprofiel voor auditoren. Willem Camphuis (directeur Stichting Certificering Openbare Bibliotheken) gaf aan dat het nieuwe kader meer ruimte geeft om toekomstgericht te werken. 

Wijziging cao OB

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2018. Onder voorbehoud van het akkoord van de vakbonden zijn de volgende zaken overeengekomen. 

Loonruimte

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2018 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1% 
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,75%

De werkgeversbijdrage voor de Stichting Bibliotheekwerk van 0,2% van de loonsom is voor twee jaar overeengekomen. 

Lees meer op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao

Inkoop digitale content

Hans van Velzen (voorzitter KB Inkoopcommissie) kwam met de voortgang rond de inkoop digitale content en een toelichting op het Jaarplan e-content 2018. De commissie wil inzetten op meer en populairdere e-books en luisterboeken en wil in 2018 minimaal 20.000 e-books (waarvan 2.500 e-books voor jeugd) en 1.250 luisterboeken beschikbaar krijgen. Dat is de helft van het aanbod in e-books tot nu toe. Daarnaast wil de commissie beter afstemmen met lokale en landelijke campagnes om het gebruik van de ingekochte digitale content nog meer te stimuleren. Het jaarplan e-content 2018 van de KB Inkoopcommissie is door onze leden goedgekeurd. 

Stemverhoudingen

Een groep van 11 van onze leden heeft een brief ingezonden over het herzien van de stemverhoudingen binnen onze vereniging. Deze brief is voor onze ledenvergadering gedeeld met de leden en zal tijdens de regiobijeenkomsten van aankomend jaar verder besproken worden. Het bestuur zal in gesprek met de leden zich verdiepen in de kwestie. In reactie op de brief om per juni 2018 met een voorstel te komen, heeft het bestuur aangeven dat dit een zaak is die vele kanten heeft en dat dit wellicht wat korte termijn is voor een zorgvuldige behandeling.

Ledenvergadering

Bekijk foto’s van onze ledendag op VOB Google Photo.