Lees verder
Op 7 maart 2018 kwam de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) bijeen voor de vaststelling van het tarief 2018 voor leenrechtafdracht voor papieren boeken en voor de vaststelling van een tarief voor leenrechtafdracht voor e-books. Het laatste in het licht van het arrest van het Europese Hof van nov. 2016.

Het voorstel voor het eerste onderwerp werd met wederzijdse goedkeuring aangenomen. Bekijk de tarieven op Bedrijfsvoering |  Tarieven leenvergoedingen.

Tarief leenrechtafdracht e-books

Vaststelling van een tarief voor leenrecht voor e-books is tot nu toe niet mogelijk gebleken. Daarover wordt al ruim anderhalf jaar gesproken, niet alleen aan de StOL tafel waar Stichting Leenrecht en de Vereniging van Openbare Bibliotheken elkaar ontmoeten over het tarief, maar ook in andere verbanden en samenstellingen. Deze gesprekken worden aangeduid als ‘het breed overleg’.

Het breed overleg

Verschillende partijen (ministerie van OCW, NUV/GAU, KB, Auteursbond, Stichting Leenrecht, St. Pictoright, St. Lira en St. Pro) geven de voorkeur aan een oplossing in dit breed overleg. De VOB wil graag deelnemen aan dit overleg maar heeft als voorwaarde dat het mogelijk moet zijn om naast het huidige licentiemodel ook een one copy, one user-model in te zetten voor materiaal wat binnen licenties niet verkrijgbaar is. 

Standpunt VOB

De VOB heeft in de StOL een document ingebracht met het standpunt van de VOB inzake de vaststelling van een leenrechttarief voor e-books in het one copy, one user-model.

In het document schetst de VOB het perspectief op de invoering van het one copy, one user-model. De VOB heeft het volgende voor ogen: de VOB zal de Koninklijke Bibliotheek (KB) verzoeken het one copy, one user-model technisch te implementeren in het ebook-platform van de landelijke digitale bibliotheek. Op basis van artikel 18, lid 3 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zal de VOB via de inkoopcommissie aandringen op toepassing van het one copy, one user-model náást en in aanvulling op het licentiemodel (one copy, multi user), uitsluitend in die gevallen waar het belang van de collectievorming dat noodzakelijk maakt.

De VOB vraagt Stichting Leenrecht om het voorstel te steunen en om het gezamenlijk in te brengen in het breed overleg teneinde het dilemma van de StOL op te lossen en tot een, voor alle betrokken partijen, bevredigende oplossing te komen.

1 september 2018

De termijn voor een breed gedragen en door alle betrokken partijen in een convenant overeengekomen oplossing is 1 september 2018. Mocht dat niet lukken dan gaat de onafhankelijk voorzitter van de StOL over tot vaststelling van een tarief voor e-books kort na 1 september. De Stichting Leenrecht  heeft aangegeven dat uiterlijk 7 april a.s. (Stichting Leenrecht heeft inmiddels laten weten dat nader beraad nu tot 19 april nodig is) bekend is of de Stichting Leenrecht het voorstel van de VOB kan steunen en gezamenlijk kan inbrengen in het breed overleg. Mocht de Stichting Leenrecht hier niet in kunnen meegaan dan gaat de voorzitter al in mei over tot het vaststellen van een tarief voor e-books.