Lees verder
Meer dan de helft van onze leden is op 8 december 2016 samengekomen op onze ledenvergadering in Utrecht.

Daarin hebben onze leden zich onder andere uitgesproken over het ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid, ontwikkelingen rond de cao en SBW.

Wijzigingen in cao

Astrid Vrolijk doet als voorzitter van de VOB cao-onderhandeldelegatie mondeling verslag van de principeafspraken die op 6 december in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden OB (COAOB) met de vakbonden zijn gemaakt over de invulling van de loonruimte van 1,75%.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een aantal tekstuele wijzigingen.

De komende tijd legt de onderhandeldelegatie het principeakkoord schriftelijk voor advies aan het VOB bestuur voor. Daarna wordt het advies schriftelijk voorgelegd aan de leden ter instemming.

Stichting BibliotheekWerk: voorstel werkgeversbijdrage 2017

De aanwezige leden zijn kritisch over de werkgeversbijdrage voor het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds Stichting BibliotheekWerk (SBW). Ze willen duidelijkere resultaten zien van SBW.

De voorzitter van SBW, Jan Gommer, geeft aan dat SBW is opgericht om projecten met een landelijk of boven-provinciaal belang te financiëren. Daarnaast is SBW bedoeld om de sociale agenda van het COAOB uit te voeren. SBW kan ook als intermediair fungeren voor ESF-projecten. Deze projecten komen in aanmerking voor co-financiering en daarbij wordt soms de voorwaarde gesteld dat de uitvoering door een externe partij wordt verricht.

Jan Gommer nodigt de leden nadrukkelijk uit om met goede voorstellen te komen. Vastgesteld wordt dat SBW in 2017 haar nut en belang voor de branche helder moet maken.

De ledenvergadering stemt in met de werkgeversbijdrage van 0,2% van de loonsom voor 2017.