Lees verder
Meer dan de helft van onze leden is op 8 december 2016 samengekomen op onze ledenvergadering in Utrecht.

Daarin hebben de leden zich onder andere uitgesproken over de ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid, ontwikkelingen rond de cao en SBW.

U, onze leden, blijft aan zet!

We werken hard aan de vernieuwing van onze vereniging. Na eerst een online ledenenquête zijn er in november gesprekken gevoerd met onze leden in een drietal regiobijeenkomsten. Na de presentatie op de alv hebben onze leden het rapport ‘VOB – Ledenraadpleging 2016’ meegekregen. In dit rapport zijn de bevindingen van de online vragenlijst en de drie regiobijeenkomsten samengebracht, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

In het voorjaar van 2017 organiseren we nog een ronde regiobijeenkomsten over de koers van de VOB. Daarin bespreken we graag met u hoe we meer de verbinding met elkaar kunnen maken en gaan we het gesprek met u aan over belangrijke issues. Zo kunnen we op basis van het mandaat van onze leden de verenigingsstructuur versterken.

Presentatie van ons ledenonderzoek

Rob Sival van Newcom Research & Consultancy presenteerde ons ledenonderzoek. Het onderzoek is goed ingevuld, meer dan 60% van onze leden (170 organisaties) heeft meegedaan.

Over het algemeen beoordelen onze leden de VOB beter dan in 2012. Zij vinden de volgende thema’s belangrijk:

  • belangenbehartiging;
  • werkgeverszaken;
  • en de netwerkfunctie.

Opvallend is dat bibliotheken van gelijke omvang – in aantal fte’s en/of aantal inwoners in gebied – tegen dezelfde zaken aanlopen, ongeacht of de bibliotheekorganisatie in een stedelijk of kleine kernen gebied zit of een mix is.

5 belangrijkste uitkomsten

De vijf belangrijkste uitkomsten van ons ledenraadpleging:

1. Hoewel de VOB onmisbaar is binnen de branche en leden ten opzichte van 2012 positiever zijn over hoe zij haar rol invult, is er nog genoeg ruimte voor verbetering.

Negen op de tien leden geven aan dat de VOB bestaansrecht heeft. Onze leden kennen de VOB een sterkere positie toe dan in 2012. De VOB wordt als professioneel, deskundig en democratisch ervaren door onze leden. Waar het gaat om een heldere koers, proactief en gezaghebbend zijn, kan er verbetering worden gerealiseerd. De waardering voor de VOB groeide ten opzichte van 2012 met 0,5 punt naar een 6,5. Nederlandse brancheorganisaties scoren gemiddeld een 7 op waardering.  

2. Leden hebben vooral behoefte aan de invulling van de klassieke rol als brancheorganisatie: belangenbehartiging rond wetgeving en imago, brancheontwikkeling op cao en voorwaarden en dienstverlening gericht op duiding van de voorgaande twee.

82% van onze leden geeft aan dat zij lid zijn van de VOB omdat de VOB de collectieve belangen voor de branche behartigt. Ruim driekwart vindt de werkgeversvertegenwoordiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg belangrijk en de helft van onze leden noemt de profilering van de branche.

Onze leden willen dat de VOB prioriteit geeft aan wet- en regelgeving rond Wsob en auteursrecht. Zij maken zich zorgen over de kunstmatige scheiding tussen fysiek en digitaal in de bibliotheekwet en het tekort schieten van het auteursrecht voor de digitale bibliotheek. 

3. Er is geen eenduidige invulling van de rol van de bibliotheek. Dit verschilt vooral naar regio en omvang van de organisatie.

Onze leden noemen het vaakst: een leven lang leren (ruim de helft), partner in het sociale domein (de helft) en terugdringen laaggeletterdheid (40%).  

4. De mate waarin men bij andere brancheorganisaties is aangesloten is beperkt. De helft van de leden vindt een samenvoeging van cao’s met andere brancheorganisaties wenselijk.

20% van onze leden is, naast lid van de VOB, aangesloten bij andere brancheorganisaties. Van deze leden geeft bijna 2/3 aan dat zij zich het meest thuis te voelen bij de VOB.  

5. Er zijn verschillen in waardering, beeld van de VOB en behoeften naar omvang van de organisatie.

Grotere organisaties (in aantal fte’s en/of aantal inwoners in gebied) hechten meer waarde aan profilering van de branche. Kleinere organisaties hechten meer aan goede arbeidsvoorwaarden en cao.

Leden gaven in de regiobijeenkomsten mee dat de VOB meer kan betekenen door het gesprek tussen leden op thema’s te organiseren zodat er een uitwisseling is in ervaring en kennis. “Opereer meer vanuit kracht dan vanuit macht” was de oproep van een van de leden aan de VOB.

Door de agendadruk die leden ervaren, zien de leden liever geen formele overleggen erbij.

Kon u er helaas niet bij zijn en wilt u als lid het rapport ‘VOB – Ledenraadpleging 2016’ van Newcom Research & Consultancy i.o.v. VOB ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij vereniging@debibliotheken.nl.