Lees verder
De algemene ledenvergadering van de VOB stemt in met de begroting 2016, inclusief de toelichting, en het jaarplan 2016.

Verder stemt de algemene ledenvergadering van de VOB in met de voorgestelde (her)verdeling van het vermogen per 31 december 2015 na resultaatbestemming 2015.