Lees verder
VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, de PVV, de SGP en PvdD hebben tijdens het debat over de cultuurbegroting van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (OCW) aandacht gevraagd voor de positie van de bibliotheek. Partijen benadrukken de belangrijke rol die bibliotheken vervullen in de samenleving en willen de positie van bibliotheken versterken.

De VOB heeft in aanloop naar het debat haar zorgen onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamerleden van de commissie OCW.

Inbreng politieke partijen 

De VVD wil dat bibliotheken nadrukkelijker worden betrokken bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en dat de NPO-gelden worden ingezet voor bibliotheken. Het CDA benadrukt het belang van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en wil deze functie wettelijk borgen. D66 pleit voor visie op de financiering van een toekomstbestendig bibliotheekwezen. GroenLinks, PvdA en PvdD maken zich zorgen over de financiering van bibliotheken en dat het aantal vestigingen de komende jaren zal afnemen als er nu niet wordt ingegrepen. Minister van Engelshoven deelt de zorgen van de Tweede Kamer en stelt dat het aan het nieuwe kabinet is om te besluiten over extra structurele middelen voor bibliotheken en aanvullende wettelijke borging. In reactie op de VVD stelt de minister dat zij in gesprek gaat met de VNG en de onderwijssector over de wijze waarop bibliotheken kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen van het NPO.

Investeer in online bibliotheek

De minister is blij dat de online bibliotheek inmiddels een volwaardig onderdeel is geworden van de Nederlandse bibliotheekinfrastructuur. In reactie op vragen van GroenLinks benadrukt de minister dat het succes behouden moet blijven en dat dit vraagt om investering. De minister heeft voor 2021 een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar gesteld en is in overleg met de Koninklijke Bibliotheek om voor 2022 €3 miljoen beschikbaar te stellen. Voor de lange termijn heeft GroenLinks de regering middels de motie Westerveld c.s. verzocht om het budget van de digitale bibliotheek aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal online gebruikers. Op dinsdag 30 november aanstaande wordt er over de motie gestemd.