Lees verder
De cao-gebonden werkgevers hebben tijdens de alv van de Vereniging van Openbare Bibliotheken op 14 juni ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen in de cao Openbare Bibliotheken. 

Tekstuele wijzigingen 

Een aantal artikelen is aangepast in verband met wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) per 1 januari 2018. Op de meeste punten betreft het een formaliteit en leiden de aanpassingen niet tot een verandering in de toepassing van de cao OB. Het enige punt waar de cao ook inhoudelijk moet worden aangescherpt betreft de loondoorbetaling bij ziekte in de eerste 52 weken. Deze verplichting gold voorheen ook al op grond van de bepaling in het Burgerlijk Wetboek. Verwachting is daarom dat ook deze aanpassing niet tot een andere toepassing van de cao leidt.

Aanpassing salaristabel Openbare Bibliotheken

Per 1 juli 2018 worden zoals elk half jaar de bedragen in de WML aangepast. Per 1 juli 2018 is het minimumloon voor een fulltime medewerker vastgesteld op € 1594,20. Omdat de laagste trede van schaal 1 in de salaristabel lager is dan dit wettelijk minimum is aanpassing noodzakelijk. De cao rondt de bedragen af op hele euro’s, zodat de laagste trede van schaal 1 (nu  €1591,-) per genoemde datum wordt gewijzigd in € 1595,-.

Bekijk hier:

  • overzicht van de wijzigingen
  • toelichting op de wijzigingen
  • salaristabel per 1 juli 2018.