Lees verder

Nadat in februari 2021 bleek dat er onder bibliotheken onvoldoende steun was voor het met elkaar ontwikkelen van een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB), heeft Chris Wiersma, met financiële ondersteuning vanuit de VOB, gekeken of er een doorstart van dit project mogelijk was. Dit om te kijken of het momentum, naar aanleiding van de uitvraag rond het CLB, benut kan worden om toch een gezamenlijk systeem te gaan ontwikkelen. Hieruit zouden twee ontwikkelingen voort kunnen komen, een doorontwikkeling of een goede afhechting van het CLB-proces, waarbij we beter kunnen duiden wat de beweegredenen waren van de ‘nee’-bibliotheken.

Begin juli is hier de rapportage over verschenen. Het advies van Chris was drieledig en sluit deels aan op scenario C van een eerder, in het kader van het onderzoek naar een CLB, verschenen rapport van Berenschot: certificeer de koppelvlakken LDI, standaardiseer de koppelvlakken voor andere applicaties en besteed een alternatief gemeenschappelijk bibliotheeksysteem (GBS) aan in 2022. Het alternatief GBS betreft dan een ontwikkeling van onderop, waarvoor door bibliotheken zelf initiatief zou moeten worden ontwikkeld.

De certificering en standaardisering van koppelvlakken liggen in lijn van de opgave in de netwerkagenda. Vervolgstappen rond een GBS liggen op de weg van het initiatief van individuele bibliotheken, nu ook wel de ‘Coalition of the Willing’ genoemd. Deze laatste optie ligt buiten de scope van de VOB, wat betekent dat het GBS voorlopig niet tot stand zal komen op initiatief van onze sector/de VOB, het rapport geeft daar de gewenste duidelijkheid over. 

In het netwerkoverleg wordt gekeken naar de financiering van de certificering en standaardisatie van de koppelvlakken. De KB zal hiertoe de gewenste aanpassingen moeten verrichten.

Anderzijds zullen individuele bibliotheken die deelnemen aan de ‘Coalition of the Willing’ gezamenlijk kijken of en welke vervolgstappen ze willen zetten m.b.t. de aanbesteding van een alternatief systeem.

De investering van de VOB in het onderzoek heeft als opbrengst dat er een heldere aanbeveling is m.b.t. de certificering en standaardisatie van koppelvlakken die in netwerkverband ter hand kan worden genomen.

Wanneer er meer bekend is over activiteiten vanuit de ‘Coalition of the Willing’ zullen we daar over informeren. Dat geldt uiteraard ook voor de voortgang in netwerkverband rond de standaardisatie van koppelvlakken.

We danken Chris voor zijn tomeloze inzet op dit dossier, wat nu is afgesloten met een heldere rapportage.