Lees verder

Het bestuur van de VOB heeft begin juli de uitgangspunten geformuleerd die voor onze vereniging centraal staan bij de tariefstelling digitaal & fysiek.

Het bestuur heeft zich hierbij mede gebaseerd op de ledenenquête die we onlangs hielden.

Het betreft een tweetal punten:

  • Een tariefstelsel moet zich optimaal verhouden tot artikel 13 van de Wsob (Contributievrijstelling jeugd lokale bibliotheken). Daarbij vinden onze leden in grote meerderheid dat het belangrijk is dat jongeren geen financiële belemmeringen ondervinden als ze voor school of studie genoodzaakt zijn om boeken (fysiek danwel digitaal) te raadplegen. Wij wijzen er daarbij op dat ook de minister deze mening is toegedaan, getuige haar toezegging dat het lidmaatschap van de bibliotheek zonder extra kosten toegang geeft tot het digitale basispakket, een toezegging die schriftelijk zowel aan de Kamer als aan de wethouders van de G9 is gedaan. Wat ons betreft zouden jeugdlidmaatschappen per definitie combinatielidmaatschappen moeten zijn waarbij de wettelijke contributievrijstelling tot 18 jaar volledig gegarandeerd blijft.  
  • Wij zouden het ongewenst en onjuist vinden als in een decentraal stelsel de KB centraal een minimumtarief voor het gecombineerde (fysiek/digitaal) lidmaatschap zou vaststellen. Het bieden van ruimte tot het leveren van maatwerk aan bv. speciale groepen (denk aan minima, scholieren, studenten en kwetsbare groepen) is essentieel. Onze leden vinden dit o.a. zo belangrijk omdat dit door de gemeenten (als subsidient van de openbare bibliotheken) van groot belang wordt geacht.

De VOB is in afwachting van het voorstel wat de KB met een werkgroep uit de branche voorbereidt.