Lees verder
Het A&O-fonds Stichting BibliotheekWerk is in 2013 opgericht.

De leden van de VOB hebben ingestemd met het activiteitenplan en het financieringsvoorstel voor het fonds.

Activiteitenplan 2014-2015

Het fonds zet zich in voor een goed functionerende arbeidsmarkt in branche openbare bibliotheken. De doelstellingen zijn:

  • Verbinden van sociale partners in de branche.
  • Oppakken van uitdagingen in de branche die de individuele bibliotheken overstijgen.
  • Instellingen onderling verbinden.
  • Ontwikkelen van instrumenten op het terrein van arbeidsmarktbeleid.
  • Optreden als aanvrager bij landelijke subsidieregelingen.

Financiering

De financiering van het fonds bestaat in 2014 uit enerzijds te verwerven subsidies en andere inkomsten en anderzijds uit een werkgeversheffing van 0,2% van de bruto loonsom.

Fondsen-cao 2014-2019

Ten behoeve van het fonds is er een Fondsen-cao afgesloten, waarin de financiering voor 2014 wordt vastgelegd. In verband met perspectief op stabiliteit heeft deze Fondsen-cao een looptijd van vijf jaar.

Bekijk op de VOB/ALV de bijbehorende documenten.