Lees verder
Het kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken, dat staat in het advies 'Samenwerken aan taal' wat de Sociaal Economische Raad (SER) op 11 april publiceerde.

De SER adviseert onder andere om meer landelijke regie te voeren vanuit het kabinet én meer geld ter beschikking te stellen.

Landelijke aanpak

Het kabinet legt de verantwoordelijkheid nu te veel bij de gemeenten vindt de SER. De 84 miljoen euro van het kabinet is te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat om de problemen op te lossen het dubbele budget nodig is. Het begint er echter mee het budget veel effectiever in te zetten. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter gaan samenwerken, met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs om de complexe problemen aan te pakken.

De beleidsvoorstellen en aanbevelingen in het advies zijn op inititatief van sociale partners en kroonleden geformuleerd. De raad beveelt aan dat deze voorstellen door de overheid samen met sociale partners, de VNG en deskundigen worden uitgewerkt.

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER. In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen.

Lees het advies ‘Samenwerken aan taal‘ en het persbericht ‘SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken