Lees verder
Sinds de bibliotheekwet van kracht is, voeren de VOB en de KB maandelijks overleg. In het overleg van juni 2015 is gesproken over het proces om te komen tot een breed gedragen collectieplan en over de gedachte achter de gesprekstafels rond de landelijke digitale infrastructuur.

De KB start het proces om te komen tot een vierjarig Collectieplan voor het netwerk, hiervoor is het idee om een gesprekstafel in te richten. De Wsob geeft aan dat de KB het gezamenlijk collectieplan vaststelt in overeenstemming met de lokale bibliotheken en de provinciale serviceorganisaties.

Collectieplan

Het plan vormt het landelijke kader voor het collectiebeleid dat provinciaal en lokaal inhoudelijke invulling krijgt. Van belang is de samenhang tussen de fysieke en digitale collectie. In dat kader wordt er ook een ‘jaarplan e-content’ op basis van het meerjarige Collectieplan opgesteld. De afgelopen jaren is al ruime praktijkervaring qua samenwerking op collectiegebied in de sector opgedaan, bijvoorbeeld op provinciaal niveau. Via de gesprekstafel wil de KB deze inzichten en ervaringen naar boven halen om daar haar voordeel mee te doen.

Van belang is een zorgvuldig en helder proces, met verschillende stakeholders en specialisten. In ieder geval zullen er vertegenwoordigers vanuit de openbare bibliotheken, PSO’s, aan de gesprekstafel zitting hebben. Vanuit de VOB is Coen van Hoogdalem voorgesteld als gesprekspartner, onder meer gezien zijn deelname aan de KB Inkoopcommissie voor e-content. Het plan moet eind 2015 gereed zijn. Theo Bijvoet coördineert dit project voor de KB.

Gesprekstafels Landelijke digitale infrastructuur

De Wsob heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale digitale infrastructuur belegd bij de KB. Via ‘gesprektafels’ wil de KB graag structureel en constructief overleg voeren met de verschillende partners in het netwerk. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid als gebruiker, beheerder, financier en leverancier zullen per tafel specifieke onderwerpen aan de orde komen. De KB gaat binnenkort de gesprekstafels inrichten en de routekaart voor de digitale infrastructuur opstellen. De tafels vormen een plek om duidelijke afspraken met elkaar te maken, die hun uitwerking krijgen in de projecten en activiteiten ten behoeve van de digitale infrastructuur.

Op 26 mei 2015 heeft de KB tijdens de bijeenkomst ‘Samenwerken en verbinden: de kracht van ons netwerk’ meer informatie gegeven over haar nieuwe opdracht en de invulling hiervan. Zie bijgaand de link naar de korte sfeerimpressie van die dag.