Lees verder
Sinds de Wsob van kracht is, voert de VOB maandelijks overleg met het hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij en integratiemanager Mireille Kok. Namens de VOB voeren Francien van Bohemen, Ap de Vries en Coen van Hoogdalem en  het overleg.

Het overleg startte met de agenda die in oktober 2014 in goed overleg met Bas Savenije, toenmalig KB-directeur, was opgesteld.

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder. Wat heeft dat overleg opgeleverd?

Gegevenslevering

Het ministerie van OCW heeft al in 2014 een werkgroep gegevenslevering in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit VNG, ministerie van OCW, KB, SPN, CBS en VOB. De minister van OCW heeft de regeling gegevenslevering vastgesteld. Deze vorm de basis voor een plan van aanpak van de KB om te komen tot o.a. prestatie-indicatoren voor bibliotheken waarmee de outcome van de bibliotheek beter gemonitord kan worden, gekoppeld aan een geactualiseerd rekeningschema. De VOB heeft in het overleg met de KB aangeboden om met de bibliotheken een voorstel voor een nieuw rekeningschema te gaan maken. De KB steunt dat met o.a. financiering voor externe begeleiding. Op korte termijn meer hierover.

Marketing en PR

De digitale ontwikkeling voor de openbare bibliotheek samen met de KB vraagt om een nieuwe oriëntatie op marketing, PR en branding van het totale pakket aan digitale diensten van de KB en De Bibliotheek. De KB zal samen met VOB marketing commissie hier binnenkort een start mee maken.

Nationale Bibliotheekpas

Voor het project Nationale Bibliotheekpas is een apart traject voor besluitvorming middels VOB bestuur en Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas ingericht.

Communicatie

Tot slot is afgesproken dat de VOB en KB tot een gezamenlijke communicatiekalender willen komen waarmee voor de branche en stakeholders een goede spreiding van activiteiten van KB en VOB over het jaar wordt gerealiseerd.