Lees verder
Uit het evaluatierapport van de bibliotheekwet (Wsob) en het advies van de Raad voor Cultuur komt onder andere naar voren dat er sinds de nieuwe wet veel is bereikt. Maar er zijn ook de nodige zorgen: veel bibliotheken hebben het moeilijk vanwege bezuinigingen. En juist bibliotheken spelen een belangrijke rol bij grote maatschappelijke opgaven als het bestrijden van laaggeletterdheid. Bekijk onze gezamenlijke reactie met Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en SPN, Stichting Samenwerkende POI's Nederland.

Samen werken aan een sterk netwerk

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. Afgelopen week heeft de minister de bevindingen van het evaluatierapport besproken met de bestuurlijke partners Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met ons als de partners uit het bibliotheekveld: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).