Lees verder

De leden van de VOB hebben aan het bestuur meegegeven dat niet het meest haalbare scenario het uitgangspunt bij de lobby over de bibliotheekwet moet zijn, maar het voor de branche meest wenselijke scenario. Deze uitspraak deden de leden op diverse momenten en via enkele moties tijdens de extra ALV op 28 februari.

De moties zijn met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur heeft toegezegd deze uitspraak van de leden te zullen vertalen. In een tekst die aangeeft hoe de openbare bibliotheken op dit moment het best ondersteund kunnen worden door een wet. Dit vormt dan de grondslag voor de verdere lobby richting het ministerie van OCW, VNG en IPO over de bibliotheekwet.

Voorziening
De leden van de VOB willen in de wet terugzien dat gemeenten gehouden worden een openbare bibliotheekvoorziening in stand te houden. En dat het om een gecertificeerde openbare bibliotheek gaat. Naar aanleiding van het toetreden van een commerciële partij in de branche is in de ALV gesproken over de minimale eisen en functies waaraan een openbare bibliotheek zou moeten voldoen. De leden vinden dat de bibliotheekwet duidelijkheid moet verschaffen over deze eisen.
Ook zouden de functies van de openbare bibliotheek – lezen, leren, informeren – beter verankerd moeten worden in de wet.

Betrokkenheid
Tijdens de vergadering is er veel betrokkenheid getoond in de discussies. Het bestuur zal de ’task force’, die de lobbyacties plant en uitvoert en waar nu enkele bestuursleden en bureaumedewerkers in zitten, met enkele leden uitbreiden. Er heeft zich reeds een aantal leden hier voor gemeld. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen doen de leden een oproep kennis en lobby-instrumenten met elkaar uit te wisselen. Het VOB bestuur heeft toegezegd deze actie graag te willen ondersteunen en te organiseren.