Lees verder
Op 11 mei is ons bestuur weer bij elkaar gekomen onder ander voor de voorbereiding van onze komende ledenvergadering.

Vaker ontmoeten

Onze regiobijeenkomsten van 26 april en 10 mei zijn goed bezocht. Er vonden levendige en open besprekingen plaats. Ons bestuur stelt vast dat onze leden deze bijeenkomsten in toenemende mate waarderen en dat ze in een behoefte voorzien. Een vereniging bloeit als er uitwisseling is tussen leden, bestuur en bureau. In het najaar organiseren we daarom opnieuw regiobijeenkomsten.

Ledendag met alv: komt u ook?

Ons bestuur heeft de agenda voor ledenvergadering vastgesteld en de conceptjaarrekening en -verslag 2016 goedgekeurd om in te brengen op deze vergadering. Komt u ook? Dan kunt u meepraten over vernieuwing binnen onze vereniging, certificering en andere onderwerpen. Meld u aan voor onze ledendag met alv op 15 juni in Utrecht.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wij ondersteunen onze leden door:

  • inspiratie te verzamelen;
  • instrumenten aan te reiken zoals beknopte handout ‘Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby?’;
  • en door onze handreiking lokale PA en lobby te vernieuwen.

Positioneren voor informeel leren

Het SER rapport ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ van 17 maart 2017 is besproken. Met name laaggeletterdheid is een belangrijk thema waar bibliotheken goed op kunnen aanhaken. Hieruit kwam dat ons bestuur inzet op stevig positioneren van de bibliotheek als het instituut voor het informele leren, het leven lang ontwikkelen en het aanleren van basisvaardigheden. Een basisvoorziening voor iedere burger. Contacten zijn er met mensen van het ministerie van OCW, met de PO-raad, met de MBO-Raad, met MKB Nederland en met Stichting van de Arbeid. Directeur en voorzitter voeren samen deze gesprekken.

Het is belangrijk om bij alle betrokken partijen in de sociaal-economisch hoek de positionering van bibliotheken te versterken, ook vanuit financieel oogpunt. We gaan een position papier opstellen met feiten en argumenten. Op de heidag van 6 juli bespreekt ons bestuur deze position paper.

Bibliotheken doen ook mee aan de Agenda Jeugd. Het bestuur benadrukt dat bibliotheken zich ook daar positioneren in het sociale domein tussen onderwijs en zorg, met name waar het om leesbevordering gaat.

Privacy en bibliotheken

Ons bestuur is zich ervan bewust dat het vanwege nieuwe wetgeving in 2018 noodzakelijk wordt om meer aandacht te besteden aan het onderwerp privacy en digitale beveiliging. Er zit heel veel werk aan vast en belangrijk is om vast te stellen wat er moet gebeuren en door wie. Landelijke en regionale coördinatie is gewenst. KB, VOB en POI’s trekken samen op. Arthur Schellekens agendeert dit thema voor het bestuurlijke overleg van deze drie.

Heidag

Op 6 juli komt ons bestuur bij elkaar voor een heidag om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Op de agenda staat onder andere:

  • midterm review van de Wsob;
  • positionering van de bibliotheek in het sociale domein, lobby en samenwerking met landelijke partijen;
  • nieuwe structuur VOB.