Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRegeling specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen gepubliceerd

Regeling specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen gepubliceerd

Vrijdag 24 maart 2023

De ‘regeling eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen’, waarover jullie eerder zijn geïnformeerd, is gepubliceerd. Door gebruik te maken van de tijdelijke regeling kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de bibliotheekwet in 2025.  

Formeel gezien dienen gemeenten de aanvragen in, maar bibliotheken, gemeenten en provinciale ondersteuningsinstellingen hebben elkaars kennis en expertise nodig om in gezamenlijkheid plannen te maken en aanvragen op te stellen. Alle gemeenten kunnen aanvragen indienen. Ga met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke concrete aanvraag te komen.  

De regeling in het kort  

 • Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen, het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande bibliotheekvoorzieningen en voor de verruiming van de bemande openingstijden met minimaal 10 uren per week.  
 • Voor een nieuwe bibliotheekvestiging kan maximaal € 440.000 worden aangevraagd. Voor de verbetering van een vestiging maximaal € 220.000. Deze bedragen zijn inclusief btw. Het is aan gemeenten en bibliotheken om te bepalen aan welke kosten de specifieke uitkering wordt besteed. Dat kunnen allerhande kosten zijn zoals de aanschaf van een collectie, huisvestingskosten, personeelskosten en ict-voorzieningen.  
 • Gemeenten met minder dan 200.000 inwoners kunnen voor maximaal twee activiteiten een aanvraag indienen; gemeenten met 200.000 of meer inwoners kunnen voor maximaal vier activiteiten een aanvraag indienen.  
 • Van gemeenten wordt cofinanciering verwacht van minimaal 20%. Het is aan de gemeente om te bepalen op welke manier dit wordt gefinancierd. Dat kan uit gemeentelijke begrotingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook via externe financiering.   
 • Bibliotheken en hun gemeenten kunnen voor ondersteuning bij de planvorming en het opstellen van de aanvraag terecht bij hun provinciale ondersteuningsinstelling. Het overzicht van de contactpersonen bij de POI’s vinden jullie hier.   

Een aanvraagindienen 
Gemeenten kunnen aanvragen indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Hier staat alle informatie over de regeling, inclusief een Q&A.  Dat kan van 15 mei tot en met 15 juni voor 2023 en van 15 november tot en met 15 december voor 2024. De activiteiten waarvoor een specifieke uitkering wordt verstrekt moeten uiterlijk 31 december 2025 afgerond zijn. Indien er budget overblijft is er een reëel risico dat de middelen worden teruggevorderd naar de algemene middelen.  

Wat als het beschikbare budget wordt overvraagd?  
Als de aanvragen het beschikbare budget overschrijden dan krijgen niet alle aanvragen een specifieke uitkering toegekend. Toekenning vindt in dat geval plaats op basis van een rangschikking:  

 • Als eerste komen aanvragen van gemeente in aanmerking waar nu geen bibliotheekvestiging aanwezig is in aanmerking.  
 • Ten tweede komen aanvragen in aanmerking van gemeenten met een extra maatschappelijke opgave. Daarbij wordt voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten met het hoogste aantal punten op basis van onderstaande criteria:
  • Gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een bibliotheekvestiging gelijk is aan of groter is dan 3,2 kilometer: 20 punten.  
  • Gemeenten waar meer dan 15% van de kinderen het hoogste risico lopen op onderwijsachterstand: 10 punten.   
  • Gemeenten met een score van 0 of lager voor wat betreft sociaaleconomische status, welvaart opleiding en arbeid (SES-WOA score): 10 punten.  
  • Gemeenten met een aandeel van laaggeletterden van 12% of hoger: 10 punten.
 • Tot slot komen alle overige gemeenten in aanmerking waarbij prioritering op basis van financieringsniveau plaatsvindt. 

De kenmerken en bijbehorende scores van alle gemeenten staan in dit overzicht.   

Totstandkoming en inbreng uit het netwerk 

De regeling is voor consultatie voorgelegd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), KB, SPN en VOB. Op 23 februari 2023 hebben de partijen tijdens een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Uslu steun uitgesproken voor de regeling. De netwerkpartijen KB, SPN en VOB hebben daarnaast met succes gepleit om de maatschappelijke opgaven waaraan gemeenten en bibliotheken samen werken, een prominentere plaats te geven in de regeling.