Lees verder
Op 25 oktober stuurden ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) hun antwoorden op de vragen omtrent de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020, naar de Tweede Kamer.

Bibliotheken en Tel mee met Taal

Er werden onder andere vragen gesteld over bibliotheken en het actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal. Lees hieronder de antwoorden van de ministers op de vragen.

90. Wat is de reden dat intensiveringen in cultuur de komende jaren afnemen (blz. 30), maar dit voor 2020 niet blijkt uit de tabellen op blz. 99 en 100?

Dit kan voornamelijk worden verklaard doordat het budget 2019 lager is ten opzichte van het budget 2020 als gevolg van enkele begrotingsoverboekingen naar andere beleidsartikelen zoals die voor de uitvoering van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

159. Hoe komt het dat het totaalbedrag voor het actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal in 2021 en verder lager is dan in 2018 en 2019, terwijl er € 5 miljoen extra geïnvesteerd wordt?

In de Kamerbrief Samen aan de Slag voor een Vaardig Nederland 2020-2024 is aangegeven dat de komende jaren een bedrag van € 5 miljoen in 2020 oplopend naar € 7,3 miljoen in 2024 aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. Deze middelen worden overgeboekt van de OCW-begroting naar de BZK-begroting. Daardoor neemt het bedrag op de OCW-begroting af. De extra investering van € 5 miljoen uit het Regeerakkoord is reeds in 2018 beschikbaar gekomen en heeft in dat jaar, samen met een eenmalige impuls van € 4 miljoen uit het actieplan Gelijke Kansen, geleid tot uitgaven van € 22,8 miljoen ten opzichte van € 14,1 miljoen in 2017.

164. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de daling van de subsidies voor het Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal van nog bijna € 23 miljoen in 2018 naar amper € 14 miljoen in 2024? Wat blijft er per saldo over van de extra impuls die het regeerakkoord aankondigde als een intensivering van € 5 miljoen?

Zie het antwoord op vraag 159.

216. Hoeveel middelen gaan er vanuit artikel 7 naar bibliotheken, waar zijn deze middelen voor bedoeld en hoe leggen bibliotheken hierover verantwoording af?

Er zijn op artikel 7 geen middelen geoormerkt voor bibliotheken. Universiteiten kunnen hun bibliotheken naar eigen inzicht financieren uit de lumpsum bekostiging.

Bekijk ook het volledige overzicht Antwoorden Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2020.