Lees verder
De begeleidingscommissie voor het onderzoek naar ontwikkeling van digitale content in de collectie van openbare bibliotheken is op 5 november voor het eerst bijeengekomen.

De VOB zit namens de openbare bibliotheken in de begeleidingscommissie. Naast de VOB maken ook BNL, KB, VNG, SIOB, het ministerie van OCW en het ministerie van BZK deel uit van de commissie.

Onderzoek e-content

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de opdrachtgever en de Kwink groep, met ondersteuning van de Rebel groep en Michiel Laan Advies, voert het onderzoek uit. Op de eerste bijeenkomst is het volgende aan de orde gekomen:

  • De VOB heeft aangegeven voorwaarden te hebben verbonden aan de onttrekking van een bedrag voor de centrale inkoop van content, die door OCW zijn geaccepteerd.
  • Op verzoek van VOB en BNL maakt opdrachtnemer inzichtelijk of de tarieven/bedragen in het onderzoek inclusief of exclusief BTW zijn, zodat inzichtelijk wordt wat het effect is als de BTW niet aftrekbaar is.
  • BNL en VOB dringen er op aan om de kosten voor het gebruik van de digitale infrastructuur inzichtelijk te maken. Het onderzoek richt zich op de kosten voor het verwerven van licenties. Bedoeld zijn de arbeidskosten die gemaakt moeten worden om overeenkomsten te sluiten en te beheren. De kosten voor de digitale infrastructuur en het gebruik daarvan om de content te distribueren en te beheren, vallen niet onder deze kosten. Waar mogelijk worden deze kosten wel geïnventariseerd en geëxpliciteerd (als ‘bijvangst’).
  • Er wordt geconstateerd dat het onderscheid tussen enerzijds contentkosten en anderzijds infrastructuurkosten niet altijd zwart-wit is: er is een grijs gebied. De opdrachtnemer zal dit waar nodig transparant maken in het onderzoek.
  • Op verzoek van de VOB spreken partijen af gedurende het onderzoek in het publieke debat/in de openbaarheid geen uitspraken te doen over concrete bedragen als het gaat om het vast te stellen budget voor de inkoop van digitale content. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de leden van de begeleidingscommissie niet te allen tijde andere vertegenwoordigers van hun organisatie kunnen binden aan deze afspraak.
  • De VOB maakt om juridische redenen het voorbehoud dat zij zich niet kan verenigen met de uitkomst van het SEO/IVIR rapport.