Lees verder

Op vrijdag 1 oktober heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de brief ‘Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020’ naar de Kamer gestuurd.

Monitor

In de brief gaat de minister in op het algemene beeld over 2019 en 2020. Verder gaat ze in op:

 • spreiding en bereikbaarheid;
 • ontwikkelingen in gebruikers en gebruik;
 • collectie;
 • digitale bibliotheek;
 • bibliotheekconvenant;
 • bibliotheken als partner in het Leesoffensief;
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IPO);
 • jeugdcontributie (met een aanpassing in de Wsob die in de loop van 2022 in zal gaan en waardoor jeugd geen contributie meer hoeft te betalen);
 • leenrechtvergoeding bij de Bibliotheek op School (dBos);
 • Muziekweb en de fusie met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);
 • Caribisch Nederland met een meerjarenplan en onderzoek naar uitrollen landelijke programma’s zoals Boekstart.

Lees hier de brief regering ‘Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020‘. Bekijk de andere meegestuurde stukken op de website van de Tweede Kamer.

Conclusie

Minister van Engelshoven besluit de brief met:

De evaluatie van de Wsob uit 2020 heeft een beeld van het Nederlandse bibliotheekstelsel gegeven over de periode 2014-2018. Het beeld over de jaren 2019 en 2020 is niet essentieel anders. Met uitzondering van de effecten van Corona.
Ook over 2019 en 2020 zien we dat de bibliotheken hun taken conform de Wsob hebben verbreed. Zij sluiten daarbij aan bij de lokale maatschappelijke opgaven. In het bibliotheekconvenant en de bijbehorende netwerkagenda hebben de gezamenlijke bibliotheekpartijen en overheden afgesproken prioriteit te geven aan drie maatschappelijke opgaven: het voorkomen van laaggeletterdheid en het vergroten van het leesplezier, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Tegelijk zijn er zorgen over de fysieke bereikbaarheid, omdat de afstand tot de openbare bibliotheek nog steeds toeneemt. Zeker voor kinderen en jongeren is het belangrijk om een volwaardige bibliotheek in de buurt te hebben. Dit geldt zeker voor wijken met grote maatschappelijke opgaven.
De digitale openbare bibliotheek is de afgelopen jaren sterk gegroeid in collectie en gebruik. De sluiting van de fysieke bibliotheken als gevolg van Corona heeft de stijging van het gebruik van de online bibliotheek versneld. De verwachting is dat deze stijging ook voor de langere termijn zal doorwerken.

Het belang om te blijven investeren in een robuust en goed functionerend fysiek en digitaal bibliotheekstelsel blijft daarmee onverminderd groot.”