Lees verder
Het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen uit de ‘Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017 – 2023’, is door De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals VNPF (VNPF) vertaald naar twee projecten met als resultaat onder andere de modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs.

Onderzoek Boekmanstichting naar verdringing (project 1)

In het agendapunt wordt gesuggereerd dat er in de kunst- en cultuursector op grote schaal verdringing plaatsvindt van betaalde krachten door vrijwilligers en stagiairs. VNPF heeft de Boekmanstichting gevraagd dit te onderzoeken en daar is het onderzoek ‘Er is ALTIJD iets te doen’ uitgekomen. De conclusies en aanbevelingen staan op pagina 29 en 30. Bibliotheken zijn voor dit onderzoek niet door de Boekmanstichting benaderd, omdat ze relatief kortgeleden al voor het onderzoek ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’ van Stichting BibliotheekWerk bevraagd zijn. Om deze resultaten van dit onderzoek mee te kunnen nemen is de vraagstelling waar nodig op elkaar afgestemd.

Modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs (project 2)

In hetzelfde agendapunt van de Arbeidsmarktagenda staat ook dat het in de kunst- en cultuursector weleens ontbreekt aan duidelijke (formele) afspraken tussen een organisatie en de vrijwilliger of stagiair. Daarom heeft de VNPF Stadhouders Advocaten de opdracht gegeven om modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs te ontwikkelen. De modelovereenkomsten zijn mede dankzij de input van bibliotheken tot stand gekomen.

Arbeidsmarktagenda

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen, op basis van het advies ‘Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017)‘ van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. Op 14 november 2017 presenteerde de cultuursector deze Arbeidsmarktagenda 2017 – 2023 aan de toen kersverse minister van Engelshoven. In de agenda staan 21 agendapunten, waarbij voor elk punt een ‘aanjager’ is aangewezen om de uitvoering ter hand te nemen.

Downloads