Lees verder

Minister Wiersma van Primair en Voortgezet onderwijs heeft op 12 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over het masterplan basisvaardigheden. Het masterplan heeft als doel om basisvaardigheden, waaronder taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid, aantoonbaar te verbeteren in de voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De komende tijd werkt het ministerie samen met leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleidingen, leermiddelenmakers, ouders, bibliotheken, gemeenten, wetenschap en andere partners het masterplan basisvaardigheden. De minister wil het masterplan voor de zomer presenteren.

Het masterplan bestaat uit vijf pijlers:
• Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
• Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen;
• Aansluiting school en omgeving (incl. extra aandacht voor lezen en boeken op school);
• Basisblik, door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht;
• Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs.

Bibliotheken


Bibliotheken komen expliciet aan bod in de derde pijler. De minister benadrukt het belang van een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding om leesvaardigheid te bevorderen via onder andere de Bibliotheek op School.

Het sluiten van bibliotheekvestigingen wordt benoemd als één van de oorzaken dat de basisvaardigheden niet op orde zijn. Ook op het gebied van digitale geletterdheid kunnen bibliotheken de aanpak van scholen versterken, aldus minister Wiersma. Het kabinet heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van basisvaardigheden.

Onderdeel van de oplossing

De VOB onderstreept de urgentie van het masterplan en is blij dat bibliotheken worden gezien én betrokken als onderdeel van de oplossing. Het masterplan onderstreept de noodzaak om landelijk te investeren in bibliotheken. De VOB roept bibliotheken op de samenwerking met onderwijspartners, van de kinderopvang tot en met het voortgezet onderwijs, te verstevigen door lokaal invulling te geven aan het masterplan.