Lees verder
Met een mooie opkomst hadden we 31 oktober onze eerste ledenbijeenkomst van het najaar 2018 in Dordrecht. Zo'n 15 leden zijn naar het Meeting House (voormalig bankgebouw) gekomen, mét de toiletten in de kluis.

We hebben met elkaar gesproken over meerdere zaken. Zo kwam onder andere de voordracht voor onze nieuwe voorzitter aan bod.

Netwerk bibliotheken

Ook spraken we over het aankomend bestuurlijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de invulling van de motie Asscher ‘witte vlekken in het bibliotheekstelsel’. Onze aanwezige leden concludeerden dat het beschikbaar gestelde geld eigenlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden is.
Ze hebben aangegeven dat er zwaar moet worden ingezet op fatsoenlijke structurele financiering van openbare bibliotheken. Daarnaast werd het belang van maatwerk benadrukt en het formuleren van een goede businesscase. Onze leden gaven aan dat er diverse gemeenten zijn die alweer spijt hebben van hun bezuinigen op de bibliotheekvoorzieningen, en die als voorbeeld of pilotproject kunnen dienen.

Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de onderhandeldelegatie cao legde Astrid Vrolijk een aantal dilemma’s voor die kwamen uit de werkgroepen traject nieuwe cao. Het ging onder andere over de te volgen systematiek rond de salarisdoorbetaling bij ziekte, het scholingsbudget, het instellen van een generatiepact en het hanteren van een standaard of minimum cao.

Marketing

We gingen verder met de betrokkenheid van onze branche bij de CPNB en de meerwaarde van de campagnes die zij organiseren. Het gevoel werd algemeen gedeeld dat de CPNB beter naar haar klanten (waaronder bibliotheken) zou moeten luisteren en meer lokaal maatwerk mogelijk zou moeten maken.

Tot slot

In de rondvraag vroegen aanwezigen onder andere aandacht voor het fuwa-systeem en de klantreis bij het lenen van e-books, die momenteel als zeer onbevredigend wordt ervaren.
We hebben nagepraat met een hapje en een drankje.