Lees verder
Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij de aanpak van laaggeletterdheid.

De eindrapportage ‘Monitor Bestrijding Laaggeletterdheid door Bibliotheken’ in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) toont dat bibliotheken met succes diverse activiteiten aanbieden op het gebied van laaggeletterdheid. Het eindrapport is op 15 januari verschenen.

Rondetafelgesprek

De vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer heeft op 29 januari een rondetafelgesprek georganiseerd over volwasseneducatie en laaggeletterdheid. Onze voorzitter Kars Veling heeft deelgenomen aan dit gesprek.

Preventiebeleid

De vaste commissie Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) van de Tweede Kamer heeft minister Schippers vragen gesteld naar aanleiding van het Nationaal Programma Preventie (Gezondheidszorg). Vraag 78 had betrekking op de openbare bibliotheek: "Hoe groot is het belang van de beschikbaarheid van leesmaterialen in de openbare bibliotheken bij het verhogen van het taalniveau van laaggeletterde werknemers? Is het nuttig en efficiënt om, in het kader van het verhogen van het taalniveau van laaggeletterden, te stimuleren dat in iedere gemeente een openbare bibliotheekvoorziening aanwezig blijft?"

Antwoord van minister Schippers is: "Het is van belang dat er een laagdrempelig aanbod is van zowel leesmaterialen alsook een cursusaanbod voor laaggeletterden, waaronder werknemers. Een herkenbare en laagdrempelige plek waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven terecht kunnen is cruciaal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Openbare bibliotheken spelen een steeds grotere rol hierin. De vanuit de overheid gestarte pilot ‘Taal voor het leven’ verkent hoe de rol van onder meer de bibliotheek bij de aanpak van laaggeletterdheid kan worden versterkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door zogenoemde ‘Taalhuizen’ en ‘Taalpunten’. Deze Taalhuizen en -punten zijn vaak gehuisvest in bibliotheken en zijn een markt- en soms ook werkplaats waar laaggeletterden en (vrijwillig) cursusaanbod elkaar kunnen vinden. Uit de eerste ervaringen blijkt dat de Taalhuizen inderdaad een laagdrempelige voorziening zijn waar laaggeletterden terecht kunnen om uiteindelijk hun taalniveau te verhogen en zo beter kunnen meedoen in de maatschappij. Zo wordt bestaande infrastructuur in de stad effectiever benut. Elke inwoner van Nederland moet gebruik kunnen maken van de openbare bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de omvang, de kwaliteit en de bekostiging van lokale bibliotheekvoorzieningen ligt bij de gemeenten. De Minister van OCW heeft hierover bestuurlijke afspraken gemaakt met IPO en VNG. Daarin is onder meer afgesproken dat voorafgaand aan een sluiting van een lokale bibliotheek de gemeente overleg voert met de naburige (centrum)gemeente over de publieke toegang tot de bibliotheek. Het wetsvoorstel openbare bibliotheken bevat een vergelijkbare bepaling."
Op maandag 27 januari heeft de Tweede Kamer verder gepraat met de minister over dit onderwerp.