Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKwartiermaker Toegankelijke digitale Zorg en Welzijn van start

Kwartiermaker Toegankelijke digitale Zorg en Welzijn van start

Woensdag 21 februari 2024

De Alliantie Digitaal Samenleven heeft subsidie gekregen van het Rijk voor een kwartiermaker voor Digitale Inclusie in de Zorg. De kwartiermaker, Marinka Fintelman, heeft als opdracht lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het lokale ondersteuningsnetwerk, waaronder bibliotheekorganisaties, in kaart te brengen en te stimuleren. Hierbij wordt gestart met het ophalen van wensen, belemmeringen en behoeften van de mensen om wie het gaat.

De samenwerking is erop gericht om de basisvaardigheden van patiënten en cliënten te vergroten door zorg onderdeel te laten zijn van de lokale ketenaanpak. Het doel is om een lokale ketenaanpak tussen zorg, welzijn en lokale organisaties te stimuleren en structureel te borgen. De Koninklijke Bibliotheek en de VOB zijn hier, net als de zorgpartijen, nauw bij betrokken. In 2024 ligt de focus op het in kaart brengen van het huidige aanbod, de wensen en de kloof daartussen en oplossingsrichtingen te ontwerpen die de kloof sluit.

Aanleiding

Op 16 september 2022 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd. Hierin staan afspraken tussen het ministerie van VWS, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over hoe de zorg de komende jaren kan worden versterkt en wat hiervoor nodig is. De partijen zien digitalisering van de zorg als een belangrijke ontwikkeling, maar willen wel zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. Daarom is onderdeel van de afspraken om aandacht te hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van digitale toepassingen en voor de behoefte van mensen met lage gezondheids- en digitale vaardigheden. Zorgpartijen hebben afgesproken dat ondersteuning voor deze groep wordt georganiseerd en vanaf 2025 wordt aangeboden.

Lokale initiatieven versterken en verankeren

De afgelopen twee jaar is er een grote toename geweest in de samenwerking tussen zorg, welzijn en bibliotheekorganisaties. In de provincie Drenthe bijvoorbeeld hebben huisartsen en bibliotheekorganisaties de handen ineengeslagen om patiënten digitaal vaardiger te maken. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dit wil, gebruik kan maken van digitale zorg en welzijn, zijn wij op zoek naar vergelijkbare initiatieven om van te leren. Een belangrijke vraag hierbij is “wat is het probleem bij de toegang tot digitale zorg en welzijn”.

Vragen, ideeën en suggesties

Wij roepen bibliotheekorganisaties op om mee te denken. Hiervoor kun je direct contact opnemen met Marinka. Meer informatie en updates volgen via de VOBerichten.