Lees verder
Het kabinet investeert, mede dankzij de in het Regeerakkoord opgenomen structurele extra investering van € 5 miljoen per jaar, de komende vijf jaar bijna € 125 miljoen in maatregelen voor de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering en taalstimulering bij kinderen.

Dat staat in de brief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’ die ministers van Engelshoven (OCW), de Jonge (VWS) en staatssecretarissen van Ark (SZW) en Knops (BZK) aan de Tweede Kamer stuurden.

Extra investering

De extra investering bestaat uit bijdragen van de ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK die samen optellen tot € 24,8 miljoen per jaar. Dit is € 7 miljoen méér dan beschikbaar was voor het vorige landelijke programma (2016-2019), en is het gevolg van de structurele intensivering van € 5 miljoen per jaar uit het Regeerakkoord en een nieuwe bijdrage van € 2 miljoen per jaar voor de looptijd van dit programma van BZK ter bevordering van digitale vaardigheden. Samen met structurele budget voor volwasseneneducatie dat gemeenten ontvangen (€ 60,4 miljoen per jaar), besteden de ministeries van 2020 tot en met 2024 ruim € 425 miljoen aan het verbeteren van de vaardigheden van de mensen die nu kansen missen om mee te doen in onze samenleving.

Tel Mee Met Taal

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een nieuwe partner in het Tel Mee Met Taal traject, dat verlengd is tot 2024. In de vervolgaanpak van Tel Mee Met Taal wordt ingezet op het bereiken van meer mensen, het verbeteren van de kwaliteit van het lesaanbod en een grotere rol van de gemeenten. De drie doelen worden vertaald in 10 concrete maatregelen.

Urgentie vaardiger Nederland

In de brief geven de ministers en staatssecretarissen aan de urgentie te voelen om stevig in te zetten op een vaardiger Nederland, deze urgentie wordt breed gedeeld door de samenwerkingspartners zoals gemeenten, werkgevers, bibliotheken, vertegenwoordigers van de doelgroep en diverse andere maatschappelijke organisaties. “We staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar.”

Lees hier de volledige brief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’.