Lees verder
"Elke inwoner van Nederland heeft toegang tot cultuur en informatie via de fysieke en digitale bibliotheek". Dat is het uitgangspunt van de regering bij de bibliotheekwet (Wsob).

De VOB heeft voor u een samenvatting gemaakt van het memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In de memorie wordt uitgebreid stil gestaan bij de netwerkverantwoordelijkheid van de overheden, de relatie fysiek en digitale bibliotheek, en de relatie met de markt.

Memorie van antwoord

Het in art. 6 lid 4 opgelegde overleg tussen netwerkverantwoordelijken beschouwt de regering als een onderdeel van het lokale democratische proces. Als dat niet goed functioneert dan is bestuurlijk overleg tussen de verschillende overheden nodig. De Koninklijke Bibliotheek monitort dat.
De Wet revitalisering generiek toezicht (2012) regelt het horizontale toezicht op naleving van wetten.

Op vragen van de VVD in hoeverre de cultuurpolitieke doelstellingen met de bibliotheek nog valide zijn met het groeiende digitale, internationale private marktaanbod, antwoordt de regering: "Uit de aard en inhoud van de wet is af te leiden dat de regering die cultuurpolitieke doelstelling nodig vindt. De volgende overwegingen geven hierbij de doorslag:

  • Privaat digitaal aanbod is geen vervanging van het publieke aanbod (digitaal en fysiek) van de openbare bibliotheek; 
  • de digitale openbare bibliotheek verschilt wezenlijk van privaat digitaal aanbod; 
  • de fysieke en digitale bibliotheek zijn niet uitwisselbaar."

Deze drie punten worden uitgebreid toegelicht in het memorie.

Behandeling

De Eerste Kamer der Staten-Generaal behandelt de Wsob in november.

Meer in het dossier Belangenbehartiging/Wsob.