Lees verder
De meicirculaire waarin de gemeentelijke financiën voor 2015 bekend worden gemaakt, is op 30 mei 2014 verschenen.

In de meicirculaire 2014 Gemeentefonds heeft de Rijksoverheid onder andere gepubliceerd welke bedragen er zijn begroot en welk groeipad er wordt gevolgd om budget voor de inkoop van digitale content voor openbare bibliotheken beschikbaar te maken.

E-books

Voor de periode 2015 – 2019 zijn er de volgende bedragen begroot (per jaar):

              2015        2016          2017           2018           2019

e-books    8 miljoen  9,2 miljoen  10,6 miljoen  12,2 miljoen  12,2 miljoen
(bedragen in euro’s)

De VOB heeft intensief overleg gevoerd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het groeipad zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wijze waarop de VOB zelf haar inkoop digitale content organiseert tot het einde van 2014.

In de meicirculaire 2014 wordt op pagina 6 en 10 expliciet stil gestaan bij de begroting voor e-books.