Ga door naar hoofdcontent
NieuwsHoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd

Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd

Donderdag 16 mei 2024

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 gepresenteerd. Het akkoord bevat afspraken op 10 hoofdpunten op basis waarvan het nieuwe kabinet een regeerprogramma maakt.

De partijen benadrukken in het programma het belang van toegankelijke publieke voorzieningen. De belangrijkste punten voor bibliotheekorganisaties hebben we op een rij gezet:

Herstelplan Kwaliteit Onderwijs

Er zijn zorgen over het feit dat het basisniveau van veel leerlingen niet op orde is, vooral door gebrek aan lees- en rekenvaardigheid. Het kabinet wil stoppen met de ‘wildgroei’ aan subsidies en deze omzetten in solide structurele financiering. Het nieuwe kabinet moet daarom komen met een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs.

Strategische investeringsagenda’s

In het hoofdlijnen akkoord is veel aandacht voor wonen en volkshuisvesting. Partijen willen bestaande regiodeals ombouwen tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. De programma’s ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ en ‘Elke Regio Telt’, worden doorgezet.

Grotere beschikbaarheid van hulp bij digitaal contact

De bereikbaarheid van overheidsorganisaties voor burgers moet volgens de politieke partijen omhoog, onder meer door meer persoonlijk contact, meer tijdig en adequaat telefonisch contact en grotere beschikbaarheid van hulp bij digitaal contact.

Tot slot zijn de volgende specifieke maatregelen aangekondigd:

  • De huidige curriculumherziening wordt doorgezet. De kerndoelen worden herzien; het aantal wordt fors verminderd en er wordt focus aangebracht. De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, krijgen absolute prioriteit.
  • Doelen over relationele en seksuele voorlichting zijn neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen, in het bijzonder in het basisonderwijs. Onderwijsmethodes moeten bewezen effectief en verder politiek neutraal zijn.
  • De specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10 procent. De besparing op de jeugdzorg van 511 miljoen euro vervalt.
  • Het huidige lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten wordt grotendeels afgeschaft met ingang van het jaar 2026. Het btw-tarief gaat van 9% naar 21%. Het huidige lage btw-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft behouden en is uitgezonderd van de verhoging.
  • De taaleis voor naturalisatie wordt in beginsel voor iedereen verhoogd naar B1.
  • De subsidie voor heterogene brugklassen wordt afgeschaft (57 miljoen euro structureel) en het programma School en Omgeving wordt beperkt tot de 5% scholen met de grootste positieve achterstandsscore (157 miljoen euro structureel). Het budget voor deze twee subsidies wordt daarom structureel met 210 miljoen euro verlaagd.
  • Versnelling opschaling digitale zorg in de wijkverpleging (Zvw) en in de verpleeg- en gehandicaptenzorg (Wlz). Deze maatregel richt zich op de implementatie en opschaling van bestaande digitale zorgtoepassingen met als doel dit te versnellen en te verbreden naar andere doelgroepen.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken benadrukt het belang van de bibliotheek als basisvoorziening om te werken aan de grote maatschappelijke opgaven.