Lees verder
De gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken per 1 januari 2016 zijn eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant.

Het betreft artikel 75 (Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling) en de Salaristabel 2016 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken).

Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken.

Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk

De per 1 januari 2016 gewijzigde artikelen van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk zijn ook eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard en en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft twee artikelen inzake de bijdrage van de werkgever die in 2016 opnieuw is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar.

Bekijk hier de fondsen-cao SBW met de tussentijdse wijzigingen.

Avv

‘Algemeen verbindend verklaring’ betekent dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat de cao Openbare Bibliotheken geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector.
Daarbij gaat het om de georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan.