Lees verder
Op 29 november hebben sociale partners uitvoerig overleg gehad met het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) over de pensioenregeling in 2017. Uiteindelijk hebben sociale partners en POB geen overeenstemming kunnen bereiken over een pakket maatregelen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Sociale partners, betrokken bij de cao Openbare Bibliotheken (VOB, FNV Publiek Belang en CNV Connectief) hebben vorig jaar met het pensioenfonds POB afspraken gemaakt over de pensioenregeling voor de periode 2016 tot en met 2019.
Deze afspraken betroffen onder meer de hoogte van de premie van 19,7% en een pensioenopbouw van 1,875 %(het wettelijk toegestane opbouwpercentage). Het opbouwpercentage is de jaarlijkse opbouw, uitgedrukt als percentage van het salaris minus de AOW franchise. Die afspraken gaven duidelijkheid over de hoogte van de premie en van het opbouwpercentage voor de duur van de cao. Dat is in het belang van alle partijen.

Wijziging van de pensioenregeling

Door de ontwikkeling van de rente kunnen deze afspraken voor 2017 niet worden gehandhaafd en moeten gewijzigd worden. Daarover hebben sociale partners met het POB overleg gevoerd. In dat overleg zijn door sociale partners voorstellen gedaan met als doel de ontstane problemen op te lossen, maar de afgesproken hoogte van de premie en het opbouwpercentage te handhaven.

Het belangrijkste onderdeel van die voorstellen is om het partnerpensioen in 2017 niet op kapitaalbasis, maar op risicobasis te verzekeren. Sociale partners menen dat die aanpassing, in combinatie met enkele verzekeringstechnische aanpassingen, het mogelijk maakt de afspraken over de hoogte van de premie en het opbouwpercentage voor 2017 te handhaven.

POB is echter van mening dat de voorstellen van sociale partners aangevuld moeten worden met een verhoging van de premie en/of een verlaging van het opbouwpercentage. Sociale partners zijn van de noodzaak daarvan niet overtuigd en zijn daartoe niet bereid.

Geen overeenstemming

Het voorgaande betekent dat er op dit moment geen overeenstemming bestaat tussen sociale partners en het pensioenfonds POB over de pensioenregeling 2017. Het bestuur van het POB heeft vervolgens aangegeven het opbouwpercentage dan eenzijdig te zullen verlagen naar ca. 1,55%. Sociale partners vinden dat onnodig en ongewenst.

Sociale partners zijn en blijven bereid om in overleg met het POB naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Handhaving van de afgesproken premie en het opbouwpercentage is daarbij voor sociale partners van groot belang.