Lees verder
Op 11 november 2014 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Het was een levendig debat en de onderwerpen van belang voor de leden van de VOB kwamen daarin terug. De brieven van de VOB aan de Eerste Kamerleden zijn goed gelezen.

Stelselverantwoordelijkheid en minimumeisen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd stevig bevraagd op de stelselverantwoordelijkheid. Joyce Sylvester (PvdA) onderstreepte het belang van het functioneren van het stelsel en een zorgvuldige monitoring daarvan waarbij toegang tot fysieke en digitale bibliotheekvoorzieningen voor alle inwoners wordt gerealiseerd. Zij wil geen ‘race to the bottom’ voor de fysieke bibliotheek. Ze wilde weten welke normen en criteria er gelden voor die toegankelijkheid. Ruard Ganzenvoort (GL) informeerde naar de wettelijke waarborgen voor een goed functioneren van het stelsel, daar minimumnormen ontbreken. Arda Gerkens (SP) diende voor dit onderwerp een motie in met deze strekking: "Verzoekt de regering om met VNG en VOB in overleg te treden over welke minimumnormen wenselijk zijn om de toegang tot de fysieke bibliotheek te garanderen."

Vijf functies

Ruard Ganzenvoort vroeg de minister naar de uitwerking van de vijf functies. Hij mist de operationalisering van de verplichtingen van de wet. De minister reageerde ten aanzien van de normen dat deze de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente(n) daar zij immers de verantwoordelijkheid dragen voor de fysieke bibliotheek. Waar de bibliotheek aan moet voldoen is in de wet beschreven. Normen en criteria wil de minister niet gaan voorschrijven. Hoe de bibliotheek functioneert is onderdeel van de lokale democratie. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, is de Koninklijke Bibliotheek (KB) de aangewezen partij die namens de minister met de bibliotheek in contact treedt.

Bibliotheekmonitor

De minister benoemt de Bibliotheekmonitor die jaarlijks door de KB wordt gemaakt als stelselmonitor. Het is de bron voor de drie overheden om overleg te plegen hoe het er voor staat met het stelsel. De Bibliotheekmonitor monitort o.a. vestigingen, spreiding, bezoeken en leden. De inhoud van de monitor kan aanleiding zijn voor de minister om met VOB, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en IPO in gesprek te gaan over de vraag of het wel de goede kant opgaat. De minister zegt in tweede termijn toe een mid-term review te doen over twee jaar waarbij het monitoren van het stelsel doel is.

Provincies

Ruard Ganzevoort (GL) informeert naar een mogelijkheid een duaal stelsel te organiseren waarbij provinciale taken naar landelijk niveau gaan.
Over de rol van de provincies is de minister helder. De bovenlokale, provinciale taken moeten ergens uitgevoerd worden. Een herschikking op dit moment zou het geheel nodeloos ingewikkeld maken en teveel ineens op het bordje van de Koninklijke Bibliotheek landen. Wel kan bij een volgende evaluatie de rol van de provincies opnieuw bekeken worden.

Privacy

Ruard Ganzenvoort informeert net als in de schriftelijk ronde opnieuw naar privacy van de gebruikers waar het gaat om uitwisseling van digitale ledenadministratie met de fysiek bibliotheek. De minister antwoordt dat er altijd voldaan moet worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er zal altijd een opt-in of privacy-impactassessment moeten worden uitgevoerd.

Stemming

Op dinsdag 18 november stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en de motie van de SP. Bekijk hier het stenogram van het debat over de bibliotheekwet (Wsob) in de Eerste Kamer op 11 november 2014.

Op Twitter heeft de VOB tijdens het debat verslag gedaan. Daarop zijn veel positieve reacties ontvangen en het is door vele twitteraars (inclusief de woordvoerende senatoren) doorgetweet. Kijk op Twitter op de hashtag #bibliotheekwet.