Lees verder
Op 8 juli 2015 kwam de 'gesprekstafel collectieplan' voor het eerst bijeen. Met deze gesprekstafel beoogt de KB - naast andere vormen - zorgvuldig tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting het collectieplan in overeenstemming met het bibliotheekveld vast te stellen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Samenwerken en verbinden. De kracht van ons netwerk’ in mei van dit jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) aangekondigd ‘gesprekstafels’ te gaan vormen rondom de onderwerpen landelijke digitale infrastructuur en het collectieplan. Inmiddels is de formatie van de gesprekstafel collectieplan afgerond en heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.

Eerste bijeenkomst

De gesprekstafel kwam voor het eerst bijeen in De Nieuwe Bibliotheek te Almere. Er is gesproken over de rol van de gesprekstafel in de totstandkoming van het collectieplan. De KB stelt het collectieplan op grond van de Wsob vast, maar doet dit in nauwe samenwerking en in goed overleg met het netwerk. Ook is overlegd over de wettelijke en andere kaders, zoals het convenant PLUSbibliotheken, en gesproken over de uitgangspunten. De ‘gesprekstafel collectieplan’ is unaniem van mening dat de klant centraal uitgangspunt is voor het collectieplan en dat met alle vijf de bibliotheekfuncties rekening moet worden gehouden. Daarnaast is stilgestaan bij de opzet van het collectieplan.

Samenstelling gesprekstafel collectieplan

Bij het samenstellen van de gesprekstafel heeft de KB gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van het openbaar bibliotheekveld. Namens het netwerk nemen de volgende personen deel: Gaby Lafeber (directeur bibliotheek Rivierenland), Anne Rube (directeur Probiblio en bestuurslid SPN), Margreet Teunissen (directeur CDR), Frederique Westera (directeur bibliotheek Olst-Wijhe, Ommen en Raalte), Coen van Hoogdalem (programmamanager VOB), Theo Kemperman (directeur bibliotheek Rotterdam) en Chris Wiersma (directeur bibliotheek Almere en voorzitter Plusbibliotheken). Namens de KB zitten Jos Debeij, Theo Bijvoet en Machteld van der Meer aan tafel.

Collectieplan

Een evenwichtige en efficiënte collectieopbouw vraagt om sectorbrede afstemming op basis van een gemeenschappelijk kader. Omdat zo’n kader niet bestaat, is in de Wsob een wettelijke collectieplan opgenomen (artikel 10). Het collectieplan geeft dat kader. Tevens heeft het plan tot doel de samenhang te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare bibliotheken.

Vervolg

Op 26 augustus a.s. komt de ‘gesprekstafel collectieplan’ weer bijeen. Het interbibliothecair leenverkeer zal dan onder meer besproken worden. Via onder andere de websites van KB en de VOB en de KB-nieuwsbrief voor openbare bibliotheken wordt u op de hoogte gehouden.

Voor meer informatie over het collectieplan kunt u contact opnemen met
Theo Bijvoet.