Lees verder
Op dinsdagavond 3 juni heeft de Tweede Kamer de tweede termijn van bespreking van het wetsontwerp bibliotheekwet (Wsob) rond 22.00uur afgerond. Op dinsdag 10 juni 2014 stemt de Kamer over de amendementen, moties en wet.

Het debat bestond uit de reactie van de minister op de eerste termijn die op 15 mei plaats had en de tweede termijn van de Kamerleden. Uit het debat werd duidelijk dat de Tweede Kamer het wetsontwerp niet zal verwerpen.

Functies

Veel aandacht ging naar de vijf functies van de bibliotheek in de wet. VVD en CDA dienden in de eerste termijn amendement 26 in waarin twee van de vijf functies worden geschrapt in de wet. Het gaat om cultuur en ontmoeting/debat. De minister ontraadde dit amendement ten zeerste. Mede op aandringen van de branche Openbare Bibliotheken (OB), de internetconsultatie, advies van de Raad voor Cultuur (RvC) en advies van de commissie Cohen – ‘Bibliotheek van de toekomst. Knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ – zijn deze functies in de wet opgenomen.

Lidmaatschap

Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij het lidmaatschap en alles wat daarbij komt kijken. De minister houdt ondanks amendement 31 vast aan het in het wetsontwerp gestelde t.a.v. lidmaatschap. Ondanks haar inleidende woorden dat fysiek en digitaal één zijn, wordt dit in de wet niet in één lidmaatschap doorvertaald. Amendement 31 werd door de indiener (CU) in tweede termijn omgezet in motie nr. 38 waarin de regering wordt gevraagd zich in te spannen om, met Koninklijke Bibliotheek en de branche OB, de Nationale Bibliotheekpas in te voeren.

Moties

U kunt de volgende stukken zien:

Amendementen 11 en 13 zijn samengebracht in amendement 26. Amendementen 31 en 32 zijn ingetrokken en deels vervangen door moties. Amendement 25 (lokale beleidsplan) werd omgezet in motie 35 waarin de minister wordt gevraagd in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe handreiking aan gemeenten voor overleg met de bibliotheek over de vijf functies. Een extra motie werd ingediend om de bibliotheken meer te laten doen om laaggeletterden te bereiken (motie 36). En er was extra aandacht voor leesgehandicapten en blinden dat bekrachtigd werd in motie 39 (CU).