Lees verder
Er zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Zo is het CLB opgenomen als randvoorwaarde in het Bibliotheekconvenant. Ook hebben KB, SPN en VOB overeenstemming bereikt over de governance van het CLB. En het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven dat zij het als haar taak ziet de project- en migratiekosten te financieren.

In juli van dit jaar is aangekondigd dat Chris Wiersma de wegvoorbereider is van het CLB. Onder zijn leiding is er de afgelopen maanden veel voortgang geboekt.

De laatste kilometers naar het CLB

Wiersma heeft verschillende onderwerpen in het veld getoetst onder andere tijdens ledenbijeenkomsten van de VOB en heeft het rapport op een aantal punten aangepast. Dat heeft geleid tot de definitieve versie van zijn rapport ‘De laatste kilometers naar het CLB’. De directie van de KB onderschrijft het rapport van harte. Ook de besturen van SPN en VOB bedanken Chris voor de gedegen rapportage. Het is een goede basis voor de keuzes die alle instellingen moeten maken.

Randvoorwaarden

  • Het CLB is als randvoorwaarde opgenomen in het bibliotheekconvenant. Daarmee wordt het belang onderschreven van het CLB voor een robuuste en eigentijdse digitale infrastructuur en de bijdrage van het CLB aan de maatschappelijke opgaven.
  • Er is overeenstemming bereikt tussen KB, VOB en SPN over de governance van het CLB, waarbij het CLB de primaire verantwoordelijkheid is van de bibliotheken en de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB. Hiertoe wordt een netwerksamenwerking aangegaan, om tot een informatieplan te komen voor de netwerkinfrastructuur. Partijen spannen zich dus gezamenlijk in om van het CLB een succes te maken.
  • Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat zij het als hun taak zien om de project- en migratiekosten te financieren.

Hoe nu verder?

De directeuren van de openbare bibliotheken en POI’s worden gevraagd voor eind januari 2021 aan te geven of ze mee willen doen met het CLB en zo ja, een overeenkomst tot deelname te tekenen. Deze overeenkomst wordt 7 of 8 december gemaild naar de directies. Voor meer informatie neem contact op met Sander van Kempen (KB) via sander.vankempen@kb.nl.