Lees verder
De sociale partners in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben op dinsdag 25 november 2014 een principeakkoord gesloten.

Over een verlenging van cao Openbare Bibliotheken 2014 en een tussentijdse wijziging van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk (SBW) 2014-2019 zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Verlenging cao Openbare Bibliotheken 2014

1.1 Verlenging:

Sociale partners hebben besloten de huidige cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, met ingang van 1 januari 2015 te verlengen tot 15 juni 2015.

1.2 Meerjarige afspraken:

Gedurende de verlenging van de cao Openbare Bibliotheken 2014 zullen sociale partners zich maximaal inspannen om te komen tot een meerjarige afspraak over de jaarlijks beschikbare financiële ruimte voor de ontwikkeling van de loonkosten (cao-loon, pensioenpremie en andere loonkosten) en een meerjarige agenda voor de vernieuwing van de cao Openbare Bibliotheken.

2. Tussentijdse wijzigingen Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk 2014-2019

2.1 Vereisten voor algemeen verbindend verklaring:

Om in aanmerking te kunnen komen voor algemeen verbindendverklaring blijkt de fondsen-cao aan diverse eisen te moeten voldoen. Dit vergt een technische aanpassing van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk.

2.2 Werkgeversheffing:

De algemene werkgeversheffing in 2015 bedraagt 0,2% van de bruto loonsom per jaar.

2.3 Peildatum vaststelling bruto loonsom:

Voor de vaststelling van de bruto loonsom, zoals bedoeld in 2.2, wordt de peildatum gehanteerd van 1 januari van het betreffende jaar.

Bovenstaand principeakkoord wordt op de ledenvergadering op 11 december 2014 ter instemming voorgelegd aan de cao-gebonden leden van de VOB.

Ga naar Werkgeverszaken/Arbeidsvoorwaarden en log rechtsboven in om het principeakkoord cao OB 2015 in te zien.